med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Motion 2016/17:3550

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer att små byggbolag inte missgynnas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder som säkerställer att bristerna i förslaget inte leder till att byggtakten i Sverige mattas av, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Eftersom Boverket pekar på att det behöver byggas ungefär 710 000 nya bostäder under de kommande tio åren är det nödvändigt att bostads- och infrastrukturbyggandet samordnas. När nya bostäder eller helt nya stadsdelar växer fram kommer även stora infrastrukturinvesteringar att behöva genomföras i anslutning till dessa, vilket kan generera värdeökningar för byggbolagen. För att kompensera för infrastrukturens investeringskostnader föreslås i proposition 2016/17:45 att en värdeåterföring ska kunna ske genom att en kommun får förhandla med en byggherre eller fastighetsägare om ersättning.

Moderaterna stöder propositionens inriktning, men har samtidigt några invändningar. Flera remissinstanser har framfört kritik mot delar av förslagen i proposition 2016/17:45. Bland annat har Konkurrensverket påpekat att små byggföretag kan få det svårare att hantera de risker och osäkerheter som förslaget om värdeåterföring kan ge upphov till, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen inom byggbranschen. Kritik har även framförts från bl.a. Näringslivets regelnämnd, Sveriges Byggindustrier och Hyresgästföreningen angående förslaget i proposition 2016/17:45 att en avgift ska tas ut av exploatören. Remissinstanserna konstaterar att detta riskerar att få negativa konsekvenser för byggandet ute i landet.

Moderaterna vill säkerställa att en likvärdig konkurrens råder inom byggbranschen samt att byggtakten i Sverige inte mattas av. Det finns många frågetecken kring hur förslagen till avtal om värdeåterföring ska utformas, hur värdeökningens storlek räknas ut samt huruvida det är lämpligt att ålägga byggbolagen en avgift innan nyttan realiseras. Moderaterna anser att regeringen bör ta den här kritiken på allvar och att det därför finns anledning för regeringen att återkomma till riksdagen med förslag på hur ovannämnda farhågor ska motverkas.

Det är även uppseendeväckande att regeringen inte behandlar förslagen i proposition 2016/17:45 inom ramen för kommittéutredningen för alternativa finansieringsmodeller, som ska presenteras i början av 2017. Hade regeringen valt att utreda och presentera alla nya reformer för alternativ finansiering av infrastruktur gemensamt kunde möjligen en del av de farhågor som finns angående proposition 2016/17:45 ha utretts närmare.

Jessica Rosencrantz (M)

Edward Riedl (M)

Sten Bergheden (M)

Boriana Åberg (M)

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-12-07 Bordlagd: 2016-12-12 Granskad: 2016-12-12 Hänvisad: 2016-12-13
Yrkanden (2)