med anledning av prop. 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Motion 2017/18:4075 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska modellen innebär inte bara att styrkeförhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare bör vara någorlunda jämna. Den innebär även en upprätthållen princip om neutralitet och likvärdighet mellan olika organisationer. Sverigedemokraterna menar därför att det finns mer angelägna åtgärder att vidta för att förbättra villkoren för löntagare i Sverige. En av dessa är förbättringar inom arbetslöshetsförsäkringen.

Det svenska systemet som tillämpas i dag när det gäller arbetslöshetsförsäkringar är sådant att de som jobbar och betalar skatt finansierar a-kassans kostnader till 90 procent. Sedan väljer varje enskild person frivilligt att vara del av ett fackförbund och del av en a-kassa och betalar dess avgifter. Avgiften till a-kassan är alltså egen finansiering men utgör endast en liten mindre del i finansieringen av a-kassan. Vi har alla därför varit med och bidragit till finansieringen av a-kassan.

Men vissa väljer dock att inte betala avgiften och har därmed inte rätt till a-kassa. Det kan bero olika orsaker – man kanske inte anser att man har råd, kanske inte har så bra syn på fackföreningen, kanske inte vill vara delaktig i ett politiskt parti, kanske inte är så välvilligt inställd till just det facket som driver ens egen a-kassa. Problemet är dock att de som är i störst behov oftast är de som inte betalar avgiften till a-kassan. Socialdemokraterna, som en gång har utformat regelverket, vill alltså ha ett system där låginkomsttagare som inte anser sig ha råd men som kanske har störst behov av att ha tillgång till a-kassan inte får del av försäkringen. De menar också att det blivit svårare för facket att rekrytera medlemmar och föreslår en skattereduktion som lösning. Dock blir det uppenbart att man ser fackets behov av att rekrytera medlemmar som viktigare än att de minst bemedlade ska ha en trygghet vid arbetslöshet. Om få vill bli medlemmar i a-kassan så kanske fackförbunden i stället behöver fundera på produktens kvalitet.

Sverigedemokraterna menar i stället att det krävs också en ordentlig reform och förstärkning av arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen är så pass central för både arbetaren och arbetsmarknaden att den bör betraktas som en del av de generella socialförsäkringssystemen. Det innebär att a-kassan bör flyttas till Försäkringskassan och att den bör vara helt skattefinansierad. Arbetslöshetsförsäkringen ska administreras centralt i stället för att ligga på entreprenad hos fackförbund, och det faktiska försäkringsskyddet bör förstärkas.

Sverigedemokraterna vill även att taket i a-kassan höjs kraftigt till 1200 kronor per dag under de första 100 dagarna, för att därefter minska till 800 kronor per dag. Sverigedemokraterna vill således att även den s.k. finansieringsavgiften samt övriga administrativa avgifter, utöver själva arbetslöshetsavgiften, avskaffas och tas över av staten, vilket får till följd att medlemskap i en arbetslöshetskassa blir helt och hållet avgiftsfritt.

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Granskad: 2018-04-05 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11
Yrkanden (2)