med anledning av prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag

Motion 2017/18:4177 av Roger Haddad m.fl. (L)

av Roger Haddad m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kamerabevakning vid skyddsobjekt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liberalernas hållning är restriktiv när det gäller kameraövervakning på allmän plats, men där brottsligheten är särskilt allvarlig måste den kunna komma till stånd. Detta är särskilt viktigt för att öka tryggheten i svårt brottsutsatta bostadsområden och andra miljöer där människor rör sig, t.ex. stationsområden. Därför behöver lagen ändras för att underlätta kameraövervakning på brottsutsatta platser. Rätt utformad kan kameraövervakning på särskilda platser vara en viktig trygghetsskapande åtgärd. Liberalerna har därför verkat för en översyn av lagstiftningen om kamerabevakning.

Den proposition som nu ligger på riksdagens bord går i rätt riktning men är i vissa delar otillräcklig. En fråga som ännu inte fått sin lösning är reglerna för kamerabevakning vid särskilt utsatta skyddsobjekt, såsom polisstationer och andra byggnader som används av rättsväsendets myndigheter. Ett antal mycket grova attentat har på senare år riktats mot polisstationer och liknande byggnader för att sätta rättsstatens funktioner ur spel. Det handlar om beskjutning men också om grova sprängdåd, ofta med stora materiella skador.

Säkerhetspolisen har i samband med lagstiftningsärendet framfört att det område som utan särskilt tillstånd får kamerabevakas i anslutning till ett skyddsobjekt borde utvidgas. Liberalerna delar bedömningen att lagen borde ses över i denna del. För att kamerabevakning effektivt ska kunna ge information som bidrar till uppklaringen av ett attentat – eller i bästa fall hindra attentatet från att begåsborde kamerabevakning vid skyddsobjekt med särskild hotbild kunna ske även mot den närmaste omgivningen. På så vis kan t.ex. bilar identifieras eller gärningsmäns flyktvägar säkras. Den närmare avgränsningen av vilka skyddsobjekt som bör komma i fråga för en sådan utökad möjlighet till kamerabevakning behöver utredas närmare, men rimligt är att det t.ex. handlar om polisstationer, häkten och domstolar i de fall där det finns en säkerställd hotbild från den kriminella världen.

I en särskild motion lägger Liberalerna tillsammans med övriga allianspartier fram förslag avseende förutsättningarna för Polismyndigheten att besluta om kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. 

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-05-04 Granskad: 2018-05-07 Bordlagd: 2018-05-14 Hänvisad: 2018-05-15
Yrkanden (1)