med anledning av prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Motion 2018/19:52 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga barn ska vara gifta i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upplösa alla barnäktenskap som redan finns i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla system för att följa utvecklingen och förenkla för effektiva insatser mot barnäktenskap och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hjälpa barn i Sverige att ta sig ur barnäktenskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar de åtgärder som nu kommer för att förhindra att barn ingår i äktenskap. Det borde vara självklart att barn inte ska vara gifta, och därför hade vi hoppats på än mer långtgående åtgärder för att förhindra förekomsten av barnäktenskap i Sverige. Propositionen riktar in sig på de barn som kommer till Sverige, men verkar glömma bort de barn som redan finns här och som ingår i äktenskap. Utgångspunkten måste vara att hitta alla barn som är gifta i Sverige och att hjälpa dem ur sina äktenskap, även om de kommit hit innan denna proposition börjar gälla. Vi saknar även ett tydligt straffansvar för den som på något sätt försöker bryta mot reglerna om att barn i Sverige inte ska vara gifta. Den som inte respekterar förbudet mot erkännande av utländska barnäktenskap ska kunna dömas för detta och därefter även utvisas. Trots mot förbudet kan ske på flera sätt. Dels genom att helt enkelt vägra acceptera att äktenskapet inte längre existerar och fortsätta leva ihop med barnet men också genom att t.ex. hävda att flickan är över 18 år trots att hon har en lägre ålder. Oavsett hur man försöker bryta mot reglerna ska det vara möjligt att döma ut straff och inte bara konstatera ett regelbrott. Detta straffansvar bör omfatta mer än maken som är gift med barnet. Alla som på något sätt bidrar till att ett barn fortsätter ingå i ett äktenskap i Sverige bör kunna straffas för det. Att välja att inte agera för att förhindra att ett barnäktenskap äger rum, bör rimligen kunna anses som bidrag till äktenskapet och därmed också vara straffbart, liksom att delta vid festligheter i samband med bröllopet. Det ska gälla även för s.k. inofficiella äktenskap, som alltså ingåtts utan att rapporteras till Skatteverket. Straffet för våldtäkt är minst två års fängelse, och då upprepade våldtäkter i det närmaste får anses utgöra en del av ett barnäktenskap bör straffet vara betydligt hårdare än två års fängelse. Det ska helt enkelt vara ett straff som avskräcker. Vi avser att återkomma till denna fråga i ett annat sammanhang.

För att motverka barnäktenskap behövs mer kartläggning och fler undersökningar som kan tala om hur läget ser ut och hur det utvecklas över tid. Därför ska staten utveckla system för att följa utvecklingen och förenkla för effektiva insatser mot barnäktenskap. De barn och unga som är offer för barnäktenskap måste få möjlighet att ta sig ur sin situation på ett bra sätt. Målet ska alltjämt vara att inga barn ska vara gifta i Sverige.

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17
Yrkanden (4)