med anledning av prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet

Motion 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens förslag på ändringar i utlänningslagen, lagen om särskild utlänningskontroll, lagen om ändring i studiestödslagen och lagen om samhällsorientering för nyanlända invandrare syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-direktivet).

Sverigedemokraterna vill framhålla att det inte bör åligga Europaparlamentet eller rådet att styra över svensk migrationspolitik, men även att förslagen i propositionen till viss del får anses vara positiva gällande att attrahera högutbildad arbetskraft.

Propositionen i sin helhet innehåller däremot många och allvarliga brister som kan medföra negativa konsekvenser för svensk ekonomi och för landets säkerhet.

Förhållandet till reglerna om arbetskraftsinvandring

Ett antal remissinstanser riktar kritik mot regeringens förslag och anser att det är både oförutsägbart, svårtillämpat och tidskrävande samt att det saknas en mer grundlig utredning av förslagets betydelse för det undantag från arbetstillstånd som i dag gäller för specialister som arbetar tillfälligt i Sverige i en internationell koncern och för praktikanter. Sverigedemokraterna anser således att det är beklagligt att ett tvingande EU-direktiv riskerar att genomföras utan att effekterna av lagändringarna är ordentligt utredda.

Sjukförsäkringar

För att ett ICT-tillstånd ska beviljas föreslår regeringen att det ska vara tillräckligt att utlänningen har ansökt om en heltäckande sjukförsäkring. Sverigedemokraterna anser, i likhet med Sveriges Kommuner och Landsting, att det ska ställas krav på att den som ansöker om ICT-tillstånd innehar en sjukförsäkring. Detta skulle innebära att kravet motsvarar det som gäller för EES-medborgare enligt 3 a kap. 3 § 4 utlänningslagen.

Försörjningskrav

Enligt EU-direktivet finns det en möjlighet att utvidga försörjningskravet till att även gälla arbetstagarens familjemedlemmar, men regeringen har valt att inte tillämpa detta. Vi anser dock att det är viktigt att Sverige ställer rimliga krav på de som kommer till landet. Att kunna försörja sig själv och sina familjemedlemmar när man reser till landet för att arbeta torde därmed vara en självklarhet och något som ska krävas för att få ett ICT-tillstånd.

Grunder för avslag, återkallelse och nekad förlängning

Fakultativa grunder för avslag

Sverigedemokraterna ställer sig tvekande till de fakultativa grunder för avslag som anges under 9.1.2 då vi anser att det ska tillämpas en period då tillståndet alltid nekas om arbetsgivare eller värdföretag blivit påförd en sanktion för att ha haft en utlänning anställd utan nödvändiga tillstånd samt att tillståndet alltid ska nekas om det har skett vid upprepade tillfällen.

Fakultativa grunder för att återkalla eller neka förlängning av ett tillstånd

Enligt 9.2.2 får ett ICT-tillstånd återkallas eller en förlängning vägras om förutsättningarna för att bevilja tillståndet inte är uppfyllda. Detta vill vi förtydliga till att ett ICT-tillstånd ska återkallas eller vägras en förlängning om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillståndet inte är uppfyllda. De regler som ställs för att bevilja ett ICT-tillstånd måste självfallet följas. Allt annat är att öppna för missbruk av regelverket.

I regeringens förslag om ändring i utlänningslagen, 6 b kap. 18 § 2, står det vidare att uppehållstillståndet för en familjemedlem får återkallas om familjemedlemmen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Vi menar att det är orimligt att en person som utgör ett hot enligt ovan har möjlighet att vara kvar i landet. Rimligtvis bör återkallandet i dessa fall vara tvingande likt det som gäller för arbetstagaren i 6 b kap. 16 § 5.

Social trygghet

ICT-tillståndet syftar till att underlätta för företagsintern förflyttning av chefer, specialister och praktikanter. Då det rör sig om arbete anser Sverigedemokraterna att den som innehar ett ICT-tillstånd inte ska få rätt till studiebidrag eller extra tillägg.

Sammantaget menar Sverigedemokraterna att det krävs för stora förändringar för att propositionen ska kunna bifallas. Vi anser därför att regeringen ska återkomma med ett förslag som innehåller de punkter vi framhållit ovan och som i större utsträckning tar hänsyn till remissinstansernas synpunkter. Då det handlar om konkreta punkter bör det samtidigt kunna ske förhållandevis snabbt.

Paula Bieler (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-11-08 Bordlagd: 2017-11-09 Granskad: 2017-11-09 Hänvisad: 2017-11-10
Yrkanden (2)