med anledning av prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

Motion 2017/18:3946 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp och utvärdera arbetet med och organisationen av den nya etikprövningsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansen välkomnar regeringens proposition 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor där det föreslås att de sex regionala etikprövningsnämnderna ska avvecklas och att etikprövning av forskning som avser människor i stället ska hanteras av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten.

Läkemedelsindustrin skriver i sitt remissvar att den ledningsform som nu föreslås också behöver få ett tydligt uppdrag att säkerställa nationell sammanhållning och likformighet i ärendehantering och beslut mellan regionerna. Alliansen instämmer i detta. Regeringen bör därför ge den nya Etikprövningsmyndigheten ett tydligt uppdrag att följa upp arbetet med sådana arbetsordningar samt säkerställa att den nya organisationen som helhet också följs upp och utvärderas.

Christer Nylander (L)

Erik Bengtzboe (M)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-12-13 Granskad: 2017-12-13 Bordlagd: 2017-12-14 Hänvisad: 2017-12-15
Yrkanden (1)