med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken

Motion 1976/77:1678 av herr Olsson i Edane m. fl.

av herr Olsson i Edane m. fl.
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

3

Motion
1976/77:1678

av herr Olsson i Edane m. fl.

med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap
för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken

I propositionen 1976/77:155 föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen
att på statens vägnar träffa avtal med berörda sjukvårdshuvudmän om ändrat
huvudmannaskap för 13 av de 15 tvätterier som drivs av förenade fabriksverken
(FFV).

FFV:s tvätterier i Hagfors i Värmland och Ödeshög i Östergötland, vilka
båda är specialiserade på militär tvätt, ingår inte i den träffade principöverenskommelsen
med sjukvårdshuvudmännen.

I propositionen uppger statsrådet och chefen för industridepartementet
att han har för avsikt att ta initiativ till förhandlingar med tänkbara intressenter
för de två tvätterier som inte omfattas av de avtal som har träffats
med sjukvårdshuvudmännen i fråga om de övriga 13 tvätterierna.

Vid tvätteriet i Hagfors finns i dag 56 personer anställda, och av dessa
är 46 kvinnor. Vid tvätteriet i Ödeshög arbetar 85 personer, varav 70 kvinnor.

Industriministern meddelade i ett frågesvar i riksdagen den 12 april 1977
att enligt den principöverenskommelse som har träffats mellan parterna
har berörda landstingskommuner förklarat sig villiga att ta över 13 av de
15 FFV-tvätterierna den 1 januari 1978.

Beträffande tvätterierna i Hagfors och Ödeshög meddelade industriministern
att det fanns flera alternativ för deras fortsatta verksamhet. Industriministern
fortsatte:

Ett alternativ är att de förblir i statlig ägo. Ett annat är att tvätterierna
säljs till något företag som har bättre möjligheter än staten att öka beläggningen
vid dessa tvätterier för att man på så sätt möjligen skulle kunna
öka sysselsättningen.

Vilket alternativ som än väljs måste en utgångspunkt vara att sysselsättningen
inte skall påverkas negativt samtidigt som försvarets försörjning
med tvättjänster garanteras.

Under det följande replikskiftet fastslog industriministern att i strävandena
att finna en lösning beträffande tvätteriet i Hagfors måste man självfallet
kunna räkna med alternativet statligt ägande. Så långt industriministern.

Fortfarande lever de anställda vid tvätterierna i Hagfors och Ödeshög
i ovisshet beträffande framtiden. Det ifrågavarande tvätteriet lokaliserades
på sin tid till Hagfors för att ge sysselsättning åt framför allt kvinnlig arbetskraft.
Då Hagfors har svåra sysselsättningsproblem att brottas med, är
tvätteriet med sina 56 anställda ett ytterst angeläget sysselsättningsobjekt
för hela kommunen.

Mot. 1976/77:1678

4

Den avlämnade propositionen ger inga besked i fråga om tvätterierna
i Hagfors och Ödeshög, och de sex rader på s. 9 i propositionen som berör
de två tvätterier som inte ingår i principöverenskommelsen mildrar inte
på något sätt den oro för framtida sysselsättning som de anställda känner.
Oron för framtiden finns kvar. De anställdas frågor är alltjämt obesvarade.

Över huvud taget har ett förändrat huvudmannaskap för de statliga tvätterierna
utlöst starka reaktioner hos berörd personal, och det är givet att
en speciellt stark oro kommit till uttryck bland personalen på de två tvätterier
som inte berörs av överenskommelsen. Den nu föreslagna uppgörelsen har
uppfattats så, att staten inte längre har något intresse av att bedriva tvätteri
verksam het. Samtidigt är landstingen inte intresserade av att överta tvätterierna
i Ödeshög och Hagfors. Vidare har privata intressenter uttryckt
intresse för ett övertagande.

Tvätterierna i Hagfors och Ödeshög är s. k. försvarstvättar, som svarar
för tvättförsörjning åt försvaret. Detta är i första hand en statlig angelägenhet.
Dessa tvätterier bör, oavsett om den i propositionen 1976/77:155 föreslagna
förändringen kommer till stånd, bibehållas i statlig regi. Därmed skapas
förutsättningar för en tryggad tvättförsörjning till försvaret, samtidigt som
personalens krav på en tryggad sysselsättning kan tillgodoses.

Med hänvisning till vad som anförts hemställs

att riksdagen uttalar att tvätterierna i Hagfors och Ödeshög bibehålls
under statligt huvudmannaskap.

Stockholm den 31 maj 1977

GUNNAR OLSSON (s)
i Edane

SVEN ASPLING (s)

ELVY NILSSON (s)
i Sunne

MAGNUS PERSSON (s)
i Karlstad

SUNE JOHANSSON (s)
i Arvika

HOLGER MOSSBERG (s)
LARS HENRIKSON (s)

CHRISTER NILSSON (s)
i Norrköping

GOTAB 55243 Stockholm 1977