med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken

Motion 1976/77:1679 av herrar Göransson och Sörenson

av herrar Göransson och Sörenson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Mot. 1976/77
1679-1680

Motion
1976/77: 1679

av herrar Göransson och Sörenson

med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap
för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken

I propositionen 1975/76:122 lade den socialdemokratiska regeringen fram
förslag till omorganisation av förenade fabriksverken (FFV). En av de frågor
som inte fick någon slutlig lösning därvid var frågan om huvudmannaskapet
för FFV:s tvätterier. Sedan Landstingsförbundets styrelse förklarat att landstingskommunerna
var intresserade av att ta upp förhandlingar rörande ett
förändrat huvudmannaskap, ansåg dåvarande industriministern att förhandlingar
borde inledas i syfte att klarlägga villkoren för en sådan förändring.

I propositionen 1976/77:155 redovisas resultaten av de förhandlingar som
ägt rum mellan å ena sidan statens förhandlingsnämnd och å andra sidan
landstingen m. fl. samt föreslås att huvudmannaskapet för berörda tvätterier
skall övergå till landstingen.

Det nu redovisade förhandlingsresultatet föregicks av ett utredningsarbete
som bl. a. behandlade olika tänkbara former för organisation och huvudmannaskap
för tvätterierna. I en särskild arbetsgrupp, Tvätt 75, belystes
fyra alternativ, varav ett är lika med propositionens förslag. Ett annat alternativ
skulle innebära ett statens tvätteriverk med uppgift att svara för
tvättgodsförsörjning för sjukvård och försvar. Ytterligare två alternativ med
sammanhållna tvätterier i bolags- och stiftelseform redovisas.

I propositionen redovisas inte huruvida någon ytterligare belysning har
skett av de alternativa organisationsformerna. Ej heller framgår av propositionen
att företrädare för personalens organisationer (Statsanställdas förbund,
TCO-S och SACO/SR) enhälligt motsatt sig ett överförande till landstingen.

De krävde att man från statens och landstingens sida tillsammans med
personalen skulle utreda förutsättningarna för en statligt sammanhållen tvätteriorganisation.
Härigenom skulle man kunna få ett jämförande förslag
till det som regeringen nu lägger fram.

Enligt vår mening är de fackliga organisationernas begäran om ett ytterligare
utredningsarbete skäligt. Om ett sådant kom till stånd skulle man
klarare kunna belysa fördelar och nackdelar med de två huvudalternativen
till organisationsform. Vi föreslår därför att riksdagen begär ett utredningsarbete
med denna innebörd och att propositionens hemställan om bemyndigande
att teckna avtal nu avslås.

1 Riksdagen 1976177. 3 sand. Nr 1679-1680

Mot. 1976/77: 1679

2

Med hänvisning till vad som anförts hemställs

1. att riksdagen avslår propositionen 1976/77:155,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ytterligare utredningsarbete.

Stockholm den 1 juni 1977

OLLE GÖRANSSON (s)

LARS-INGVAR SÖRENSON (s)