med anledning av propositionen 1978/79: 219 oin ett ökat anslag till internationellt utvecklingssamarbete budgetåret 1979/80

Motion 1978/79:2717 av Göthe Knutson m. fl.

av Göthe Knutson m. fl.
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Mot. 1978/79
27172719

Motion

1978/79:2717

av Göthe Knutson m. fl.

med anledning av propositionen 1978/79: 219 oin ett ökat anslag
till internationellt utvecklingssamarbete budgetåret 1979/80

Riksdagen har den 2 maj 1979 beslutat att de samlade biståndsanslagen
skall uppgå till 4 370 milj. kr. för budgetåret 1979/80, vilket
innebär en ökning med 500 milj. kr. jämfört med budgetåret 1978/79.
Under utskottsbehandlingen av budgetpropositionen anmälde utrikesdepartementet
till utrikesutskottet att regeringen hade för avsikt att i
årets kompletteringsproposition föreslå en höjning av biståndsanslaget
för nästa budgetår med 45 milj. kr. Utrikesutskottet medtog denna uppgift
i sitt betänkande UU 1978/79: 27. Anledningen till höjningen skulle
vara en omräkning av siffrorna för bruttonationalprodukten varvid det
visat sig att för att biståndsanslagen skall motsvara något mer än
1,014 % av bruttonationalprodukten ytterligare 45 milj. kr. krävs. I vårens
kompletteringsproposition framhålls emellertid att chefen för utrikesdepartementet
under 1979/80 års riksmöte kommer att lägga fram
förslag om denna höjning. Någon uppgift om uppskovet hade icke lämnats
utskottet.

I biståndsdebatten den 2 maj hävdade dock den folkpartistiske ledamoten
David Wirmark att ett tryckfel vidlåder kompletteringspropositionen
så till vida att höjningen skulle avse budgetåret 1979/80.

I rubricerad proposition framhålls det att regeringen sedermera funnit
det lämpligt med hänsyn till regleringsbrevet för budgetåret 1979/80
att framlägga ett sådant förslag redan under innevarande riksmöte.

Påståendet om tryckfel har därmed övergivits. Vid tidigare tillfällen
har beräkningarna av bruttonationalprodukten vid budgetpropositionens
framläggande legat till grund för biståndsanslagets beräkning. Någon
anledning att frångå denna princip i vår finns icke. Beloppet är obetydligt
i förhållande till det totala biståndsanslaget. Posten Katastrofer
m. m. inom anslaget C 2 torde vara tillräckligt för att täcka eventuellt
uppkommande behov. Propositionen har dessutom avlämnats först i
början av maj. Några synnerliga skäl, som riksdagsordningen föreskriver,
för sådant sent avlämnande har självfallet icke förelegat.

1 Riksdagen 1978/79. 3 sami. Nr 27172719

Mot. 1978/79: 2717

Mot bakgrund av vad som anförts hemställs

att riksdagen avslår regeringens proposition 1978/79: 219.

Stockholm den 28 maj 1979
GÖTHE KNUTSON (m)

HÄKAN WINBERG (m) KNUT WACHTMEISTER (m)

BLENDA LITTMARCK (m)