med anledning av skr. 2016/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

Motion 2016/17:3565

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska vidta åtgärder i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer om att ge Läkemedelsverket tydligare incitament att inte prioritera ned de renodlat säkerhetsorienterade uppgifterna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi är positiva till Riksrevisionens rekommendation att ge Läkemedelsverket tydligare incitament att inte prioritera ned de renodlat säkerhetsorienterade uppgifterna. Vi är också positiva till rekommendationen om att Läkemedelsverket bör prioritera upp arbetet med läkemedelssäkerhet.

Det behöver förvisso inte vara fel att Läkemedelsverket involveras som en aktör i regeringens innovationspolitik. Vi anser dock att det kan vara problematiskt när en myndighet (Läkemedelsverket i detta fall) samtidigt främjar det intresse som den är satt att reglera eftersom det, vilket Riksrevisionen påpekar i sin rapport, då kan finnas risk för institutionell korruption. Detta eftersom det uppstår en konflikt mellan det kommersiella intresset att främja innovationer inom läkemedelsområdet och intresset av att främja läkemedelssäkerhet.

Vi ser därför med oro på den värde- och målkonflikt som finns mellan Läkemedelsverkets olika uppgifter. När man som myndighet har flera olika uppdrag, som sinsemellan skulle kunna stå i konflikt med varandra, är det viktigt att man ifrån regeringens sida ger tydliga signaler om att läkemedelssäkerheten inte ska få stå tillbaka för övriga uppdrag som ges myndigheten, såsom exempelvis att främja innovationer och introduktion av nya läkemedel på marknaden. Det handlar indirekt om att inte riskera att kompromissa med patientsäkerheten eller folkhälsan. Ett exempel på när läkemedelssäkerheten gick snett var i samband med narkolepsiskandalen. Detta får inte ske igen. Det handlar till syvende och sist också om förtroendet för Läkemedelsverket som myndighet och dess roll som oberoende part med expertkunskap.

Mot den bakgrunden anser vi att det är olyckligt att regeringen i sin skrivelse helt avvisar samtliga av de rekommendationer som Riksrevisionen har gett i sin rapport om säkra och effektiva läkemedel.

Per Ramhorn (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-15 Granskad: 2016-12-15 Hänvisad: 2016-12-16
Yrkanden (1)