med anledning av skr. 2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Motion 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD)

av Paula Bieler m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdatera aktuella förordningar, handbok, stödmaterial och riktlinjer i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RIR 2017:25) belyser hur såväl nuvarande som tidigare regeringar avseende migrationspolitiken fattat beslut utan att erforderliga förarbeten skett. Tydliga och välgrundade konsekvensanalyser av politiska förslag är en förutsättning för att remissinstanser ska kunna göra välgrundade inspel och för att riksdagen ska kunna värdera sina handlingsalternativ inför beslut. Därmed är de också en oumbärlig del av demokratin. De behövs för att kunna bedöma och kontrollera kostnader, effekter och bieffekter. Utan en väl underbyggd konsekvensanalys är det dessutom mycket svårt att följa upp och utvärdera om en reform fått det genomslag som lagstiftaren tänkt. Detta är också bakgrunden till att det redan i dag finns styrdokument gällande just konsekvensanalyser.

Riksrevisionen konstaterar i rapporten mycket allvarliga brister i hur arbetet med konsekvensanalyser inom utredningar för migrationspolitiska åtgärder skett. Styrdokumentens krav på konsekvensanalyser uppfylls sällan helt, ändamålsenligheten i analyserna brister och förslagens påverkan på migrationen analyseras inte alltid. Mot bakgrund av att migrationspolitiken är det politikområde som haft och har överlägset starkast påverkan på det svenska samhället är det minst sagt anmärkningsvärt att flera regeringar tagit så lätt på uppgiften att analysera vilka konsekvenser reformer på området kommer att få.

Vi välkomnar regeringens planerade åtgärder på grund av rapporten men oroas också av att regeringen inte tar samtliga rekommendationer och slutsatser på allvar. Till exempel finner regeringen det särskilt motiverat att nämna att ingen utvärdering skett gällande huruvida utgifterna inom det migrationspolitiska området påverkats av de bristande konsekvensanalyserna. För Sverigedemokraterna är det uppenbart att bristen på ekonomiska konsekvensanalyser är allvarlig, alldeles oavsett om den direkt påverkat kostnaderna eller inte. Dessutom är det från vårt perspektiv en självklarhet att ett antal kostnader blivit extra höga just till följd av oförberedda åtgärder då scenarion som ej planlagts för skett. Även om vi således har en annan syn på hur politiken borde ha utformats är det vår bestämda uppfattning att även den förda politiken hade kunnat resultera i mindre utgifter om korrekta konsekvensanalyser hade genomförts på förhand och åtgärder därmed hade kunnat planeras och upphandlas i ett tidigare skede.

Vidare vill vi påtala att regeringen i sin bedömning lyfter att antaganden om påverkan på migrationen som sådan endast är relevanta om sådan påverkan bedöms ske i större omfattning. Sverigedemokraterna vill här framhäva behovet av ett sammanhållet grepp, där flera små förändringar tillsammans kan få stor påverkan på migrationens omfattning – även om de var för sig inte bedöms generera annat än smärre påverkan. Det är därför vår mening att samtliga konsekvensanalyser inom detta område bör innehålla en helhetsbedömning av det svenska regelverket i jämförelse med omvärldens.

Sverigedemokraterna konstaterar samtidigt att det finns begränsningar i fråga om vad riksdagen kan tillkännage för regeringen att göra på detta område.

I kommittéförordningen (1998:1474) anges bestämmelser om vilka konsekvensanalyser som ska ingå i de beredningsunderlag som tas fram av särskilda utredare och kommittéer. I förordningen stadgas att en särskild analys ska göras i fråga om vissa specifika politikområden, och migrationspolitik är inte ett av dessa. Därför föreslår vi att regeringen uppdaterar kommittéförordningen med en specialreglering om att förslag som kan vara migrationspåverkande ska föregås av en särskild konsekvensanalys om volymer. Frågan om volymer ska sedan ligga till grund för den övriga analysen.

I förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning anges att om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges på ett visst sätt. Vi föreslår att regeringen uppdaterar förordningen med en specialreglering om att kostnads- och konsekvensanalyser alltid måste baseras på en välgrundad analys av volymerna, i de fall en ny reglering kan påverka migrationen.

Vi föreslår även att motsvarande frågeställning lyfts i en uppdatering av kommittéhandboken, annat stödmaterial och riktlinjer. Allt detta bör ges regeringen till känna.

Paula Bieler (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Linus Bylund (SD)

Julia Kronlid (SD)

Heidi Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-21 Bordlagd: 2018-03-22 Granskad: 2018-03-22 Hänvisad: 2018-03-23
Yrkanden (1)