med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD)

av Paula Bieler m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera högkvalitativ framför lågkvalitativ arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring (RiR 2016:32) som genomförts efter att man har sett behov av att granska systemet kring arbetskraftsinvandring efter reformen 2008 samt om dess syften blivit uppfyllda. Den slutgiltiga bedömningen av Riksrevisionen är att det bör vara möjligt att både minska handläggningstiderna för arbetstillstånd och förbättra kontrollen av villkoren.

Sverigedemokraterna delar Riksrevisionens syn på detta, och menar att tydliga åtgärder krävs för att förbättra rådande situation. Vi är därför positiva till att regeringen i stor utsträckning valt att vidta vissa åtgärder för att få till förbättringsåtgärder på området.

Långa handläggningstider och bristande kontroller är dock inte det enda problematiska med nuvarande arbetskraftsinvandring. I Riksrevisionens granskning framgår att arbetskraftsinvandringen inte är obetydlig inom lågkvalificerade överskottsyrken. Statistik visar att den största enskilda yrkesgruppen bland arbetskraftsinvandrarna, som innehar en fjärdedel av samtliga tillstånd, är bärplockare. Andra yrkesgrupper som fått ett tillskott utifrån är bl.a. köks- och butiksbiträden, tidningsutdelare och städare.

Sverigedemokraterna har under lång tid förespråkat ett införande av behovsprövning vid arbetskraftsinvandring till Sverige. För oss är det en självklarhet att arbetstillstånd ska kunna ges till de som innehar kompetenser det råder brist på i det svenska samhället. Men att bevilja arbetstillstånd till yrkesgrupper som inte kräver några särskilda yrkeskunskaper är inget annat än orimligt. Enligt vår mening bör de arbetslösa som redan finns i det svenska samhället slippa konkurrera om enklare jobb eller överskottsyrken med, i praktiken, arbetstagare i hela världen. När siffror visar att omkring 20 procent av alla arbetskraftsinvandrare kommer till överskottsyrken, är detta något som måste åtgärdas.

Tyvärr gör regeringen inte samma bedömning. I sin skrivelse nämner regeringen förvisso Riksrevisionens observation gällande lågkvalificerad arbetskraftsinvandring till överskottsyrken, men endast som en bisats där problemet med dåliga arbetsvillkor och bristande kontroller står i fokus. Det faktum att sådan invandring över huvud taget sker problematiseras inte.

Sverigedemokraternas mening är att riksdagen snarast bör ge regeringen i uppgift att, med bakgrund i ovanstående resonemang, presentera ett system för behovsprövning vid arbetskraftsinvandring. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Fram till dess att ett sådant system är på plats vill vi uppmana regeringen att ge Migrationsverket tydliga riktlinjer om att prioritera handläggningen av högkvalificerad arbetskraftsinvandring framför lågkvalificerad. Även detta bör därför ges regeringen tillkänna.

Paula Bieler (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-21 Bordlagd: 2017-04-26 Granskad: 2017-04-26 Hänvisad: 2017-04-27
Yrkanden (1)