Motioner i Andra Kammaren N:o 172

Motion 1894:172 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 172.

1

N:o 172.

Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl.
Maj:t med begäran om Riksdagens afsittande.

Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens
upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen
blifvit af Riksdagen redan afgjorda eller, hvad med visshet kan förutses,
komma att af Riksdagen slutbehandlas senast nästkommande fredag, och
att således intet ärende, hvilket i följd af någon framställning från Kongl.
Maj:t eller inom Riksdagen väckt förslag eller eljest jemlikt rikets grundlagar
skolat''å innevarande riksmöte behandlas, derefter lägger hinder för
att Riksdagen åtskiljes,

får jag vördsamt hemställa,

att Riksdagen vid anmälan härom måtte i skrifvelse
hos Kongl. Maj:t anhålla, att innevarande riksmöte
må efter sagde dag, den 11 maj, afslutas.

Stockholm den 9 maj 1894.

A. P. Danielson.

Bih. till Riksd. Prot. 1894. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 54 Häft. (N:o 172).

Rättelser

i motion n:o 6 i Andra Kammaren.

Sid.

1,

andra

stycket,

rad.

5

uppifrån

står:

finnes

läs:

finnas

Sid.

2,

första

stycket,

rad.

5

uppifrån

står:

obegripliga

läs:

obegripliga,

Sid.

6,

femte

stycket,

rad.

6

uppifrån

står:

tillfogas

läs:

tillfogas,

Sid.

sjunde stycket,

rad.

1

uppifrån

står:

Agntäckt

läs:

Agntägt

Sid.

7,

tredje

stycket,

rad.

7

uppifrån

står:

rätt

läs:

lagliga rätt

Sid.

9,

sjette

stycket,

rad.

7

uppifrån

står:

tillfisket

läs:

sillfisket

Sid.

10,

, andra

stycket,

rad.

o

uppifrån

står:

allmännings-

läs:

allmännings

Sid.

17, fjerde

stycket,

rad.

8

uppifrån

står:

socken

läs:

socknen

Sid.

19,

första

stycket,

rad.

6

uppifrån

står:

punkter

läs: punkten

Bill. till Biksd. Prot. 1894. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 2 Häft.

Sid. 19, tredje stycket, rad. 5 uppifrån står: bestämmelser

läs: bestämmelsen

Sid. 19, tredje stycket, rad. 12 uppifrån står: uteslutande

läs: uteslutande,

Sid. 23, andra stycket, rad. 10 uppifrån står: »stänga»

läs: »stängas»

Sid. 26, femte stycket, rad. 11 uppifrån står: alls slags

läs: all slags

Sid. 27, tredje stycket, rad. 4 uppifrån står: m. 2. (Betänkande

läs: m. 2 (Betänkande

Sid. 36, andra stycket, rad. 9 uppifrån står: vadstänger

läs: vadstängen

Sid. 44, sjette stycket, rad. 7 uppifrån står: obilliga

läs: olidliga

Stockholm, John Björkmans boktryckeri, 1894.

Rättelse

i motion n:o 28 i Andra Kammaren.

Sid. 3, rad. 18 nedifrån står: sitt

läs: förmyndarens

Bih. till Riksd. Prof. 1894. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band.

Rättelse

i motion n:o 42 i Andra Kammaren.

Bland namnen å dem, som undertecknat motionen,

står: Axel Larsson.
läs: Axel Carlsson.

Bih. till Biksd. Prof. 1894. 1 Samt. 2 Afd. 2 Band.

i motion n:o 98 i Andra Kammaren.

Sid. 1, rad. 3 från textens början står: Ännu återstår dock

läs: Ännu återstå dock

» 1, y> 9 » x> » står: arbetsstam

läs: arbetarestam

Bih. till Biksd. Vrot. 1894. 1 Samt. 2 Afd. 2 Band.

Rättelse

i motion n:o 116 i Andra Kammaren.

Sid. 1, företa stycket, rad. 3 uppifrån står: 1888

läs: 1886

Bill. till Biksd. Vrot. 1894. 1 Samt. 2 Afd. 2 Band.

Rättelser

i motion n:o 123 i Andra Kammaren.

Sid. 8, rad. 15 uppifrån står: skulle så afse

läs: skulle få afse

t> 12, rubriken å sista kolumnen, står: % nettovinsten.

läs: % af bruttovinsten.

ftih. till Viksd. Vrot. 1894. 1 Samt. 2 Afd. 2 Vand.

Rättelse

i motion n:o 142 i Andra Kammaren.

Sid. 1, företa stycket, rad. 6 uppifrån står: kraf

läs: kraft

*

Bih. till Biksd. Prot. 1894. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band.

Rättelse!*

i motionen n:o 161 i Andra Kammaren.

Sid. 3, rad. 15 nedifrån står: hospitalen

läs: idiotskolorna

Sid. 4, rad. 10 uppifrån står: sin ro

läs: den ro

i

Bih. till Rihsd. Prof. 1894. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band.