Offentlighetsprincipen i friskolor

Motion 2015/16:1286 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolor med enskild huvudman ska följa offentlighets- och sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den så kallade offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft 2009 gäller skolor som bedrivs i offentlig regi. Lagen innebär att handlingar som inkommer, upprättas och förvaras på skolan är allmänna handlingar. Så länge handlingarna inte innehåller sekretessbelagda uppgifter har alla rätt att ta del av dem.

Huvudmän för fristående skolverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet är däremot inga myndigheter och omfattas därför inte av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att fristående skolor inte har någon skyldighet att lämna ut handlingar från verksamheten. Det innebär i praktiken att de kommunala skolorna och de fristående skolorna inte verkar under lika förhållanden.

En sådan ordning är inte acceptabel. Samma principer om offentlighet för handlingar rörande verksamheten ska naturligtvis gälla oavsett huvudman.

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)