Organdonation i skolans läroplan

Motion 2012/13:Ub230 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)
KD635

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra information om organdonation till en obligatorisk del av skolans läroplan.

Motivering

Under början av 2000-talet genomfördes en förstudie och sedan ett projekt om organdonation med namnet Ett ämne för livet, som stöttades av Allmänna arvsfonden. Den främsta målgruppen var gymnasieelever i åldern 16–18 år. Det producerades en informationsvideo, material för lärare, faktablad, självstudiefrågor och en hemsida på nätet.

Projektet berörde ett flertal skolämnen, däribland svenska, religion, biologi, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Materialet distribuerades till nära 700 skolor. En femtedel av dessa använde materialet aktivt i undervisningen.

Utvärderingen av projektet visade ett större engagemang i donationsfrågan. Den hade i större utsträckning än tidigare tagits upp till diskussion hemma hos eleverna, och frågan kändes mer naturlig att prata om. Likaså ökade antalet anmälningar till Donationsregistret och spridningen av donationskort. 92 procent av eleverna uppgav att de fått information om donation från skolan och projektet, mot tidigare endast 25 procent.

The Transplantation Society, som över hela världen arbetar med information och kunskapsöverföring kring donation och transplantation, har vid ett flertal tillfällen uppmanat de länder som organisationen har medlemmar i att arbeta mer i skolorna kring dessa frågor.

Med tanke på den positiva känsla som projektet förde med sig kan det vara värt att återuppta den här typen av åtgärder för att få fler att anmäla sig till Donationsregistret eller på annat sätt ta ställning. Målgruppen bör vara skolelever i åldrarna 12–18 år, vilket motsvarar högstadiet och gymnasiet, och information om organdonation bör vara en obligatorisk del i skolans läroplan.

Stockholm den 24 september 2012

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02
Yrkanden (1)