Översvämningar i Emån

Motion 2001/02:MJ458 av Håkan Juholt (s)

av Håkan Juholt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot översvämningar i Emån.

Motivering

Efter många års utredande togs 1978/79 riksdagsbeslut om att åkermarken längs Emån skulle skyddas från översvämningar. Emån är speciell då den har få magasineringsmöjligheter, varför det kan variera mycket i vattennivån mellan lågvatten och högvattensflöde.

Högsbyplatån skyddades tio år därefter, 1988. Ytterligare tio år senare – 1998 – beslutade regeringen att den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) skulle kompletteras på ett antal punkter. Bland annat efterfrågades helheten av olika planerade åtgärder i Emån.

Länsstyrelsens miljöenhet bestämde då att en helt ny MKB skulle arbetas fram. Detta mycket omfattande arbete pågår nu för fullt och beräknas vara klart under nästa år. Det är viktigt att det nu påbörjade arbetet kan slutföras och att åtgärder därefter kan vidtas i Emån.

Stockholm den 2 oktober 2001

Håkan Juholt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)