Personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:140

av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkhälsoläget undersöks regelbundet av offentliga instanser och av andra aktörer. Funktionsnedsättning är en av parametrarna och det visar sig genomgående att folkhälsoläget är avsevärt sämre hos funktionsnedsatta än hos övriga befolkningen.

Årliga undersökningar har visat att personer med funktionsnedsättningar genomgående mår sämre och har sämre hälsa. Könsuppdelad statistik visar även att kvinnor har ett generellt sämre hälsoläge än män. Det saknas tyvärr fortfarande kunskap om hur och med vilka åtgärder som kan genomföras för att komma till rätta med de här problemen, speciellt avseende funktionsnedsatta.

I skrivelsen En folkhälsopolitik med människan i centrum (2011/12:166) konstateras bland annat att funktionsnedsättning i sig ofta leder till utestängning från samhället på flera områden. Regeringen bedömde då att detta innebär en stor utmaning och att arbetet måste intensifieras ytterligare för att komma tillrätta med problemen.

En konsekvensanalys, syftandes till konkreta åtgärder, bör därför genomföras på de områden som, både direkt och indirekt, har påverkan på hälsoläget för funktionsnedsatta. Möjligheten bör vidare ses över att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda orsaker till den dåliga folkhälsostatistiken för gruppen funktionsnedsatta samt ta reda på sambandet mellan folkhälsan och hur stöd samt samhällsservice ser ut för gruppen i stort.

Eva Lohman (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-27 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)