Privatekonomi och entreprenörskap i skolan

Motion 2012/13:Ub273 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)
KD720

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja entreprenörskap och att privatekonomi ska ingå som kursmoment i grund- och gymnasieskolan.

Motivering

Många människor lånar pengar till konsumtion, både till stora och små inköp. Så kallade sms-lån där man genom några enkla tryck på mobiltelefonen kan låna mindre belopp men till höga räntor har lockat många, inte minst yngre personer.

Av Kronofogdemyndighetens betalningsförelägganden står unga för en hög andel. Genom ökade kunskaper minskar risken för att hamna i skuldfällor på grund av sms-lån. Undersökningar har dock visat att det långt ifrån alltid är okunskap som leder till sms-lån. Personer som lever med begränsade ekonomiska marginaler ser ibland sms-lånen som en utväg ur en pressad situation, även om de inser att den kortsiktiga lösningen är mycket dålig på lång sikt. Det är därför viktigt att vi redan i skolan ger alla elever grundläggande kunskaper om sparande och entreprenörskap.

Kristdemokraterna har i regeringen medverkat till tydligare skrivningar om privatekonomi i grundskolans nya kursplaner, men vi menar också att privatekonomi bör ingå som en självklar del av undervisningen i gymnasieskolan. Översiktlig nationalekonomi ingår som en del av samhällskunskapens undervisning på gymnasienivå men privatekonomi finns inte för andra program än de med ekonomisk inriktning på gymnasiet. De ökade krav på kunskaper om privatekonomi, ekonomiska verktyg och grundläggande medborgarjuridik med exempelvis konsumenträtt har inte tillgodosetts inom ramen för vare sig grundskolans eller gymnasieskolans kursplaner. Det riskerar att ge dåliga förutsättningar för personer att klara sin privatekonomi.

Vi föreslår därför att privatekonomi ska ingå som kursmoment i grundskolan och inom samhällskunskapen på samtliga gymnasieprogram. Oavsett på vilket sätt undervisningen arrangeras ska den förmedla kunskaper om den finansiella sektorns betydelse och hur det praktiskt fungerar att exempelvis spara, låna, försäkra och investera.

Det är också av mycket stor betydelse att fortsätta utveckla undervisning i entreprenörskap och i det arbetet stärka kontakterna mellan skolan och näringslivet. Entreprenörskap är ett övergripande tema som betonas i läroplaner, examensmål och i ämnes- och kursplaner för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Kristdemokraterna är positiva till att organisationen Ung Företagsamhets verksamhet stöttas med 5 miljoner kronor extra i budgeten för åren 2013?2015, utöver de 7 miljoner kronor som redan går till organisationen årligen, för att möjliggöra en riksomfattande insats som ska genomföras i samarbete med organisationen Drivhuset.

Därutöver har Skolverket i uppdrag att stimulera arbetet med entreprenör-skap i skolan. Det kan till exempel handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling och underlätta erfarenhetsutbyte.

Ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv och bättre kunskaper för eleverna i privatekonomi och entreprenörskap, är viktigt för att bättre förbereda ungdomar för arbetslivet.

Stockholm den 3 oktober 2012

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)