Rätt att överklaga slutbetyg

Motion 2012/13:Ub207 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD)

av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD)
KD547

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att överklaga slutbetyg.

Motivering

Rättvisa och objektivt satta betyg har stor betydelse för varje elevs framtid och är därför mycket viktigt. I de fall där betygen inte uppfattas som rättvisa är eleven i underläge eftersom satt betyg inte kan överklagas.

Frågan om överklagande av betyg har varit föremål för utredningar i årtionden. Senast i januari 2011 presenterade Betygsprövningsutredningen sina förslag. I utredningen framhålls att det är av största vikt att rätt betyg ges redan från början och förslag läggs också fram om hur det målet bättre än idag ska uppnås. Detta perspektiv är självklart det som ska vara vägledande. Utskottet anser i sitt betänkande att man bör vänta in regeringens beredning av remisserna rörande utredningens förslag. I betänkandet föreslås att en elev som inte får sitt betyg ändrat av läraren ska kunna få betygen omprövade av rektorn. Detta bör givetvis även gälla slutbetyg. Den nya skollagen har förtydligat rektorns ansvar för betygssättningen. Nya bestämmelser har införts, som ger eleverna rätt till information om på vilka grunder betygen sätts. Det har också införts nya föreskrifter som behandlar rättelse av betyg när uppenbara oriktigheter kan konstateras. Detta gäller dock enbart uppenbara skrivfel eller missförstånd. Men än finns inte möjlighet att överklaga slutbetyg. I likhet med vad som gäller för all annan myndighetsutövning ska rätten att överklaga även gälla för slutbetyg. Möjligheten att överklaga ett betygsbeslut är en viktig rättssäkerhetsfråga. Det är därför hög tid att rätten att överklaga slutbetyg införs. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 21 september 2012

Emma Henriksson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-21
Yrkanden (1)