Reformering av friskolesystemet

Motion 2012/13:Ub452 av Bo Bernhardsson (S)

av Bo Bernhardsson (S)
S3136

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reformering av friskolesystemet som sätter undervisningskvaliteten och elevernas behov i centrum.

Motivering

Problemen i den svenska skolan växer och utbildningsresultaten försämras.

Segregationen och skillnaderna mellan olika skolor ökar. Betygsinflation pågår som ett resultat av att skolorna sätter betyg på sitt varumärke istället för på eleverna. Alltfler skattepengar läggs på reklam för att locka elever till olika skolor.

Undervisningskvaliteten håller i många fall en icke acceptabel nivå. Föräldrarnas bakgrund får allt större betydelse för studieresultatet. Friskolereformen och den konkurrensmodell som nu råder har dessutom lett till att finansbolag vars grundidé är vinst – inte utbildning – och med säte i skatteparadis kan göra stora vinster som sedan undandras beskattning.

Kommunerna har det övergripande ansvaret för skolan, för ekonomin och för att alla elever får den goda undervisning de har rätt till.

Om friskolor går i konkurs måste kommunen träda in. Samtidigt har kommunerna inte det fulla ansvaret för vilka skolor som ska få bedriva undervisning inom kommunens område. Skolinspektionen avgör vilka som ska få etablera sig. Ansvars- och finansieringsprincipen, som annars brukar gälla på de flesta områden, tillämpas inte för skolan.

En följd av den friskolemodell som nu råder är att resurserna för skolan inte används optimalt. I en del skolor står lokaler tomma och personalstyrkan är för stor. Problemet är särskilt påtagligt i storstads- eller tätbefolkade områden där många skolföretag vill etablera sig med hänvisning till att antalet elever är stort.

Friskolesystemet måste reformeras så att elevens valmöjligheter, inte företagens, och en bra skola för alla sätts i centrum. Kvalitetskraven måste höjas, skattemedel avsedda för skolan ska gå tillbaka till skolan och, detta är mycket viktigt, kommunerna måste få ett avgörande inflytande över etableringen av friskolor, detta med sikte på ett effektivt resursutnyttjande och en bra skola för alla.

Stockholm den 2 oktober 2012

Bo Bernhardsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)