Riksteatern

Motion 1993/94:Kr210 av Karl Hagström och Sinikka Bohlin (s)

av Karl Hagström och Sinikka Bohlin (s)
Styrelserna för landsortens teaterföreningar arbetar och
tar ansvaret för att invånarna i glesbygdskommuner skall få
se professionell teater utan att behöva åka till storstaden.
Man läser med bestörtning regeringens budgetproposition
där det står att statens bidrag till Riksteatern skall sänkas
med minst ca 12 miljoner kronor.
Ett rikt kulturliv är i en liten glesbygdskommun oerhört
betydelsefullt och teatern en viktig del av detta. Våra
teaterföreningar är en del av en riksorganisation som
ansvarar för att det kontinuerligt arrangeras
teaterföreställningar i kommunerna. Dessa köpes bl.a. från
länets egen Folkteater och från olika fria grupper, men det
är Riksteatern som är stöttepelaren i verksamheten. Små
orter, där teaterarrangemangen organiseras av enbart
ideella krafter, är helt beroende av att Riksteatern har stora
resurser.
Riksteatern måste för landsortens skull ha ett
kvantitativt stort teaterutbud, hålla hög konstnärlig kvalitet
och ha en stark organisation. Hela den svenska landsorten
kan inte tänka sig en framtid utan en stark Riksteater, som
genom åren har borgat för bl.a. hög konstnärlig kvalitet
 mångfald i pjäsutbudet  mycket stor turnéteknisk
kompetens  kontinuitet
Om man, liksom tidigare, skall kunna arrangera 6--8
olika teaterföreställningar på ett år behövs även i
fortsättningen Riksteatern som det starka stödet.
Behovet av teaterupplevelser och efterfrågan av
kvalitativt god teater är stor hos oss i glesbygden. Det är
viktigt att låta Riksteatern behålla åtminstone 1993 års
anslag med de möjligheter den ger.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Riksteaterns betydelse i
landsorten.

Stockholm den 17 januari 1994

Karl Hagström (s)

Sinikka Bohlin (s)
Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)