Säkerhet för passagerare i bussar

Motion 2017/18:2161 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)

av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen gällande säkerhet för busspassagerare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige gäller från den 1 januari 2004 krav på att bälten ska vara monterade i alla nyregistrerade bussar, utom för stadstrafik. Dessutom trädde en ny lag ikraft den 1januari 2007 om information om bälten i bussar. Böter för att inte använda bälten där de finns i bussar är samma som för bilar.

För busschaufförerna kan det vara svårt att se om alla passagerare har på sig bälten under resan, teknik finns i bilar som indikerar på att inte alla har bälten vilket borde finns även i bussar. Vid olyckor med bussar kan bältet vara livsavgörande även om hastigheten är låg.

Trots detta finns inga regler för dem som får stå upp i bussar när bussarna blir överfulla då de flesta arbetspendlar vid samma tid på morgonen och på kvällen. Arbetspendling sker inte bara i tätort utan även för längre sträckor utanför tätorten.

En översyn bör ske av lagstiftningen vad det gäller säkerheten för passagerare som får stå upp i bussar och se över möjligheterna till att teknik finns i bussar som visar att alla är bältade i de bussar som har krav på bälten.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)