Sekretess vid anställning av domare

Motion 2016/17:2240 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett tidsbegränsat sekretesskydd vid tillsättning av domstolschefer, justitieråd, övriga ordinarie domare vid Sveriges Domstolar, domare vid Europadomstolen, EU-domstolen, EU-domstolens tribunal samt av generaladvokat vid EU-domstolen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Domarnämnden bildades 2008 och ersatte den tidigare Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Sedan 2011 är Domarnämnden en självständig myndighet som har till uppgift att bereda och lämna förslag till regeringen för utnämning av ordinarie domare. Domarnämnden har också i uppgift att säkra en god rekrytering av domare i framtiden och har genom åren varit framgångsrika i det arbetet och på ett avsevärt sett breddat domarrekryteringen.

Redan i Domarutredningen från 2001 har det diskuterats huruvida det bör finnas sekretesskydd vid anställningsärendena för ordinarie domare. En liknande diskussion skedde även kring generaldirektörer och andra chefer vid förvaltningsmyndigheter eftersom det hade visat sig att den öppna rekryteringen medförde en nackdel då det innebar färre sökanden till tjänsterna. År 2010 infördes sekretessmöjlighet för generaldirektörer och andra chefer vid förvaltningsmyndigheter, däremot inte för varken domstolschefer, domare vid de högre domstolarna eller ordinarie domare.

Det är av vikt för en rättsstat att de mest lämpade personerna söker såväl de högre domartjänsterna som de ordinarie domartjänsterna. Trots att det i olika utredningar och från Domarnämnden framkommit att det öppna ansökningsförfarandet leder till att kvalificerade sökanden avhåller sig från att söka anställning har regeringen inte återkommit med något förslag. Det kan inte anses rimligt att kvalificerade jurister avstår från att ansöka om tjänst som ordinarie domare och framförallt inte som domstolschef eller domare vid de högre domstolarna på grund av att det saknas möjlighet till sekretesskydd. I synnerhet inte i den utveckling som nu sker inom domstolsväsendet, med stora pensionsavgångar och nyanställningar i övrigt. Under flera år har det visat sig att det är svårt att rekrytera till såväl de stora domstolarna som till de mindre domstolarna i mindre städer. På sikt kan detta få konsekvenser för rättssäkerheten.

Jessika Roswall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)