Skarp avslutning på nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar

Motion 2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP)

av Niclas Malmberg (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom EU bör verka för att tillåta förbud mot nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till förbud mot nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar från och med 2025, under förutsättning att EU-reglerna framöver kommer att tillåta sådan lagstiftning, och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Trots nationella viljeyttringar i bland annat Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland om att förbjuda nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar, finns i praktiken ingen möjlighet att som enskilt EU-land för närvarande förbjuda sådan försäljning, då fordon som typgodkänts på EU-nivå[1] inte kan stoppas på nationell nivå.

Som icke-medlemsland i EU är situationen annorlunda i Norge, där det också finns ett stort politiskt stöd för att det inom en snar framtid endast ska vara fordon med direkta nollutsläpp som blir aktuella för nybilsförsäljning. Den nationella transportplanen för tiden 2018–2029, som tagits fram av de norska myndigheterna Avinor, Kystverket, Jernbaneverket och Statens vegvesen, ställer upp som mål att alla nya personbilar från 2025 ska vara fordon med nollutsläpp. Det talas emellertid inte om något förbud i egentlig mening, utan styrmedel i form av skatter och avgifter.

Även Indien har en uttalad ambition att få bort fossilbränsledrivna bilar. Regeringens organ NITI Aayog[2] (The National Institution for Transforming India), har i en rapport satt som mål att det i Indien 2032 endast ska förekomma nybilsförsäljning av elfordon[3]. Rapporten ger förslag på ett antal åtgärder som ska stimulera marknaden för elfordon i Indien. Bland annat handlar det om att hitta tekniska och organisatoriska lösningar för att producera batterier, samt olika former av skatterabatter för elfordon och att bygga ut nödvändig laddinfrastruktur, inklusive elproduktion och eldistribution.

Sveriges nästa steg

Utifrån de politiska mål som finns uttalade i flera andra EU-länder bör Sverige kunna hitta bundsförvanter för att inom EU driva frågan om att förbjuda nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar. Att få till stånd ett sådant beslut på EU-nivå vore en exceptionell klimatpolitisk framgång. Men enbart det att få upp frågan på dagordningen kan ha stor positiv inverkan på utvecklingen inom bilindustrin. Vi ser nu ett nyvaknat intresse hos flera europeiska bilproducenter om att helt ställa om sin produktion till i första hand elbilar. En ökad politisk press kan även fortsättningsvis snabba på industrins egna initiativ.

Flera reformer genomförs nu i Sverige för att stimulera omställningen till en helt icke-fossil fordonspark. Men det som mer än något annat skulle förverkliga omställningen är sannolikt en skarp avslutning på när det är tillåtet med nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar. Även om EU inte medger ett sådant förbud 2017 skulle ett framtida förbud uttryckt i termer av när det blir principiellt möjligt med anledning av EU:s regelverk sända en så tydlig signal till bilindustrin att utvecklingen påskyndas. Att sätta samma slutår som diskuteras i Norge, 2025, är en rimlig utgångspunkt – tillräckligt avlägset för att vara möjligt, men tillräckligt nära för att tydliga steg mot en avveckling av försäljningen av fossildrivna bilar måste påbörjas nu.

Mot bakgrund av detta bör riksdagen ge regeringen till känna att inom EU verka för ett förbud mot nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar, samt att återkomma med förslag till förbud mot nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar från och med 2025, under förutsättning att EU-reglerna framöver kommer att tillåta sådan lagstiftning.

Niclas Malmberg (MP)


[1] Se presentation från FFF-utredningen http://www.sbhub.se/file/fossiloberoende-fordonsflotta-johansson.pdf.

[2] Se http://www.niti.gov.in/content/overview.

[3] Se rapporten India leaps ahead: transformative mobility solutions for all http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/NITI-RMI_India_Report_web-v2.pdf.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)