Skolbiblioteken

Motion 2012/13:Ub450 av Hans Olsson (S)

av Hans Olsson (S)
S3103

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av skolbibliotek.

Motivering

I 5 § bibliotekslagen (SFS 1996:1596) anges: Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.

Skolbibliotekens roll för att utjämna olika förutsättningar mellan barn med olika social och etnisk bakgrund är viktig. Barn som talar ett annat språk än svenska hemma eller barn med få böcker hemma kan genom skolbiblioteken komma i kontakt med böcker och grundlägga sina läs- och studievanor och intresse för läsning för resten av livet.

Bibliotekens betydelse för kunskapsinhämtandet i skolan är betydelsefull. Den internationella läsundersökningen Pirls 2006 framhåller brister hos de svenska skolbiblioteken som en viktig del till brister i svenska barns läskunnighet.

Läsundersökningen visar dessutom att endast 6 procent av de svenska eleverna går i en skola med en heltidsanställd bibliotekarie. I jämförelse med de andra nordiska länderna är det få svenska elever som går i skolor med skolbibliotek med mer än 500 böcker och tio tidskrifter. Svenska elever går sällan till något annat bibliotek än klassens eget, och svenska barn lånar färre böcker på skolbiblioteket än barnen i grannländerna.

Skolbiblioteken har även stor betydelse för tillhandahållande av information och läsupplevelser via datorer, internet och andra medier.

Staten har ett ansvar för att följa upp att alla elevers tillgång till skolbibliotek verkligen uppfylls. Det är därför av stor vikt att skollagen och bibliotekslagen fungerar väl gentemot varandra och att tillgången på bibliotek ingår i inspektioner av kommunala och fristående skolor. Regeringen bör vara tydlig i detta gentemot såväl Skolverket som Skolinspektionen och bevaka frågan vidare.

Stockholm den 4 oktober 2012

Hans Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)