Skolor på entreprenad

Motion 2012/13:Ub399 av Christer Akej (M)

av Christer Akej (M)
M1053

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolor på entreprenad.

Motivering

Svensk skola står fortsatt inför nya utmaningar. Friskolereformen ifrån 1992 var ett första steg i en förnyelse av det svenska utbildningsväsendet med fokus på nya driftsformer och större valfrihet. Nya driftsformer ger även nya synsätt och möjligheter för såväl elever som utförare. Det kommunala skolmonopolet har varit borta i snart tjugo år och resultaten som många fristående skolor har visat upp är positiva.

En fortsättning av reformen är nu att se över möjligheten för skolor att drivas på entreprenad. Så tidigt som 1999 ansökte Helsingborgs skol- och fritidsnämnd om att få lägga ut en kommunal grundskola på entreprenad. Tyvärr sade den dåvarande socialdemokratiska regeringen nej.

Den socialdemokratiska regeringen gav därefter i april 2004 en särskild utredare i uppdrag att se över de tänkbara möjligheterna och förutsättningarna för, i första hand, gymnasieskolor att drivas på entreprenad. Detta resulterade i Gymnasieentreprenadutredningen som presenterades i januari 2006. En av slutsatserna i utredningen var att det finns goda skäl för att utvidga möjligheterna för gymnasieskolor att drivas på entreprenad. En uppföljande utredning presenterades för regeringen i december 2008 som föreslog att reglerna om möjligheter att lägga ut undervisning på entreprenad i lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan även ska gälla för fristående skolor.

Den svenska skolan är i ständigt behov av förnyelse. Ett steg i den riktningen är att tillåta såväl grundskolor som gymnasieskolor att drivas på entreprenad.

Med entreprenad enligt 23 kap. 1 § skollagen (2010:800) kan kommuner, landsting och enskilda huvudmän sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildning.

I dag får exempelvis särskilda karaktärsämnen med estetisk profil inom gymnasieskolan läggas ut på entreprenadliknande verksamhet. En vidare möjlighet för till exempel organisationer och företag att driva skolor på entreprenad skulle leda till större valfrihet och flexibilitet för eleverna samtidigt som nytänkandet inom skolan med stor sannolikhet ökar än mer. Såväl den pedagogiska utvecklingen inom svensk skola som utbildningsväsendet i stort skulle samtidigt gynnas av möjligheten till entreprenaddrivna skolor.

Regeringen bör därför se över den nuvarande lagstiftningen med syfte att tillåta både grundskolor och gymnasieskolor att drivas på entreprenad.

Stockholm den 4 oktober 2012

Christer Akej (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)