Skyddsjakt och allmän jakt på säl

Motion 2017/18:1161 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lätta upp reglerna för skyddsjakt och utreda allmän jakt på säl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De växande sälpopulationerna skapar problem för kustfisket. En säl lär äta i snitt 5–7 kg fisk per dag. Enligt uppgift finns det 24 000 sälar i Östersjön. Om varje säl äter 7 kg fisk per dag så blir det blir 7 x 365 x 24 000 = 61 320 ton fisk per år. För fisket är det en katastrof. Sälarna gör bl.a. garnfiske i stort sett omöjligt eftersom det blir som ett dukat smörgåsbord för sälen.

På västkusten är problemen desamma. Förutom all fisk de äter så äter sälarna upp lika mycket ål som motsvarar hela det svenska ålfisket.

Sälarna förstör också redskap för yrkesfiskarna. De direkta sälskadorna i redskapen beräknas till 30 miljoner årligen, vilket motsvarar cirka 30 procent av kustfiskets infiskningsvärde.

Det är bråttom att hitta lösningar. Idag tillväxer exempelvis gråsälstammen med flera tusen individer varje år. Det finns alltså för många sälar i dag längs våra kuster i förhållande till biotopens bärförmåga. Det ökar risken för epidemi, det hotar kustfisket och skapar en konflikt mellan yrkesfiskare och sälar. Eftersom sälar kan trasa sönder fiskeredskap och äta upp fisken för fiskare ger Naturvårdsverket tillstånd till skyddsjakt på vikare, gråsäl och knubbsäl för att förebygga allvarliga skador. Men reglerna kring jakten har blivit för krångliga och EU har valt att förbjuda handel med sälprodukter. Dessutom är yrkesfiskarna sällan jägare.

Säl jagades tidigare av jägare och samhället bistod med skottpengar fram till 1974, då sälarna i Sverige fridlystes. Men förbudet mot allmän jakt på säl saknar idag relevans. Sälpopulationen ökar explosionsartat. Läget är nu så allvarligt att reglerna för skyddsjakt måste lättas upp samtidigt som behovet av att införa allmän jakt på säl måste utredas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)