Smågrisar

Motion 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att myndigheterna inväntar inrättandet av det vetenskapliga rådets bedömning innan ett beslut om tidigare avvänjning av smågrisar får lov att träda i kraft, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Nu har Jordbruksverket accepterat grisföretagens krav om att griskultingarna ska få tas ifrån sin mamma en hel vecka tidigare än idag. Idag får de stanna i 28 dagar men man är nu i full färd med att ändra regelverket till 21 dagar, alltså till att de bara får vara hos suggan i tre veckor.

Att inte låta smågrisarna vara trygga och dia hos sin mamma i minst 4 veckor leder till oro och stress hos de små. Det leder också i många fall till fler sjukdomar med ökad antibiotikabehandling än tidigare, något vi måste arbeta aktivt med att minska på alla sätt.

Skälet till att man vill genomföra detta från producenternas sida är att man vill låta suggan betäckas allt oftare så att hon får fler griskultingar per år att försälja. I riksdagens beslutade livsmedelsstrategi står det tydligt att en ökad produktion inte får ske på bekostnad av djurens hälsa.

Riksdagen har fattat ett beslut om att införa ett vetenskapligt råd som ska granska alla förslag till förändringar i djurskyddslagen, mycket bra men detta råd har ännu inte hunnit träda i kraft, vilket gör att Jordbruksverket borde invänta detta innan de fattar ett beslut som enligt många strider mot ett bra djurskydd.

Detta beslut går tvärs emot en god djuretik och strider mot djurens rättigheter i en bra djurskyddslag.

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)