Småskaligt kustnära fiske

Motion 2016/17:384 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör stärka det småskaliga kustnära fiskets villkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det småskaliga kustnära fisket är hotat. Enligt en utredning gjord av Havs- och vattenmyndigheten är de största hindren för näringen nyrekrytering, lönsamhet, resursen och regelverket. Lösningen på problemen ligger såväl på EU-nivå, nationell politisk nivå, myndighetsnivå, regional och kommunal nivå som på individnivå.

Den allmänna samhällsutvecklingen gör att nyrekryteringen inom yrkesfisket är låg. Rekryteringen skulle troligtvis öka något om lönsamheten inom kustfisket var god. Samtidigt är en förutsättning för god lönsamhet god tillgång på fisk i haven och myndigheten måste tillsammans med näringen arbeta för förvaltning som resulterar i hållbara bestånd.

Småskaligt fiske betyder att fartyget är under 12 meter, att fisket bedrivs med passiva redskap, att fisket i allt väsentligt utgörs av endygnsresor och att fisket bedrivs inom 12nautiska mil från kusten. Fisket utgår också från en och samma hamn, oftast på landsbygden. Fisket kombineras också med andra fisken eller annan verksamhet.

Det förekommer att andra myndigheter stöttar det småskaliga fisket och då främst Jordbruksverket, genom olika diversifieringsstöd för att företagaren ska kunna ha flera inkomster än yrkesfisket, t.ex. fiskförädlingen och att utveckla näringen genom turism. Syftet är att kunna hålla kustbygden levande.

De problem vi har idag med utfiskning beror oftast inte på det småskaliga fisket, utan det är det storskaliga så kallade industrifisket som leder till utfiskning.

Vi välkomnar att regeringen i regleringsbrevet till Havs- och vattenmyndigheten 2015 gav myndigheten i uppdrag att redovisa sitt förenklingsarbete på fiskets område. Redovisningen ska omfatta en beskrivning av genomförda förenklingsåtgärder samt förslag på hur arbetet med dessa ska följas upp. Här menar vi att man särskilt bör beakta det småskaliga och kustnära fiskets villkor.

Det finns i sammanhanget skäl att nämna att villkoren för det småskaliga fisket även diskuteras flitigt inom EU:s olika organ. 77 procent av det totala antalet fartyg i den samlade fiskeflottan i EU:s medlemsländer finns inom det småskaliga fisket. Dessa utgör dock endast 8 procent av det totala tonnaget vilket innebär att dess påverkan på fiskbestånden blir tämligen ringa. Europaparlamentet behandlade ett betänkande om småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken i september 2012. I betänkandets punkt 18 tydliggörs att förvaltningen av den småskaliga fiskeflottan måste beslutas på regional nivå med respekt för subsidiaritetsprincipen. Detta för att man ska säkerställa att man får en fiskeregim som ger företrädesrätt till resurser som skyddar de småskaliga flottorna samt att det säkerställs att samhällena är involverade.

Vi menar att regeringen både nationellt och inom EU ska arbeta för att stärka det småskaliga kustnära fiskets villkor för att vi ska få levande kustsamhällen i Sverige. Det är främst fyra åtgärdsområden som bör prioriteras. Näringens egna insatser, strukturinsatser, kunskapsinhämtning och utveckling, förvaltningsåtgärder och regleringar.

Regeringen bör bedriva detta arbete i dialog med representanter för det småskaliga kustnära fisket, för att finna de bästa lösningarna, samt med berörda myndigheter.

Suzanne Svensson (S)

Peter Jeppsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)