Suicidförebyggande insatser

Motion 2012/13:So315 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)
FP802

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av folkbildningssatsningar och upplysning kring psykisk livräddning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att förhindra mobbning och därmed minska risken för suicid.1

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

Motivering

Suicid är ett folkhälsoproblem som skördar nästan 1 500 liv varje år i Sverige. Västsvenska nätverket för suicidprevention är ett av sex olika nätverk som finns under det nationella centret NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa). Nätverket ger råd och hjälp samt är en kunskapsbas för allmänheten och professionen om suicidalitet. En annan uppgift för nätverket är också att göra framforskade metoder och resultat tillgängliga för allmänheten.

Regeringen har uttalat en nollvision inom området suicid. I detta arbete vore en satsning på en utbildning om psykisk livräddning ett viktigt verktyg. Folkbildningssatsningar och upplysning är några exempel, vilket bör komma regeringen till känna. Regeringens satsning på ökade resurser till folkbildning bör i sammanhanget uppmärksammas och tillvaratas.

Det är av stor vikt att ta tag i och uppmärksamma mobbning i skolan. Alla skolor har ansvar för att ha en mobbningsplan, en plan för att förhindra och stoppa mobbning. Genom detta arbete kan förmodligen ett antal självmord förhindras.

Stockholm den 3 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (2)