Svensk kärnkraft nu och i framtiden

Motion 2016/17:737

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kärnkraften kommer att behövas för Sveriges framtida energiförsörjning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör upprätta en plan för hur Sverige kan bidra i det internationella forskningsarbetet för att få fjärde generationens kärnreaktorer i industriell drift så snart som möjligt och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag på att sänka effektskatten på kärnkraft och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör upprätta en strategi för hur fjärde generationens kärnkraft kan bli en viktig del av den svenska energiförsörjningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jag har tidigare motionerat i frågan om kärnkraft beskrivit vilka åtgärder som jag anser behöver vidtas för att kärnkraften ska få sin rättmätiga roll som viktigt energislag. Även framgent är detta viktigt varför jag återkommer till detta nedan.

Att den tekniska utvecklingen ständigt går framåt har inte gått någon obemärkt förbi. Även inom kärnkraftsområdet har vi kunnat se en utveckling mot säkrare och mer effektiva reaktorer som på ett ännu bättre sätt bidrar till att möta vårt ständiga energibehov.

Att säga att kärnkraften är en förlegad och farlig teknik förefaller aningslöst om man följer forskningens utveckling på området. Fjärde generationens reaktorer är under utveckling och kommer med största sannolikhet innebära att det vi idag ser som kärnavfall kan bli bränsle i fjärde generationens reaktorer. Radioaktiva ämnen är fyllda med energi och det vore oerhört märkligt om vi när tekniken utvecklas inte skulle kunna lära oss att ta tillvara på även den. Dagens kärnavfall som har halveringstider på hundratusentals år skulle i framtiden kunna bli nytt bränsle och därefter få en halveringstid på endast några hundra år. Problemen med slutförvaring blir därför avsevärt mycket enklare att hantera samtidigt som energiuttaget ur kärnbränslet blir väsentligt högre.

Regeringen har genom sin kärnkraftspolitik visat att den anser det vara icke önskvärt att kärnkraft finns med i planen för Sveriges framtida energiförsörjning. Istället blir vi beroende av bl.a. kolkraft vilket enligt min mening är beklagligt. Sverige behöver kunna stå på egna ben och har därtill potential att vara en nettoexportör av elenergi på den internationella marknaden. Regeringen bör därför snarast möjligt föreslå en sänkning av effektskatten på kärnkraft och lägga upp en plan för hur Sverige kan bidra i det internationella forskningsarbetet för att få fjärde generationens kärnreaktorer i industriell drift så snart som möjligt.

Idag är det många länder som försöker göra sig av med sitt kärnavfall som kommer ur tredje generationens reaktorer. Sverige bedöms med våra goda geologiska förutsättningar vara ett bra land för slutförvaring av dessa. I den mån vi tar emot kärnavfall för slutförvar och därtill skapar slutförvar får vårt eget avfall bör det utformas på ett sådant sätt att vi vid behov kan återbörda det radioaktiva materialet för att använda det som bränsle i nya fjärde generationens kärnreaktorer.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (4)