Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi

Motion 2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverk ska förenklas och anpassas till ett digitaliserat och delande samhälle och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket i uppdrag att förenkla företagens redovisning till Skatteverket genom digitala lösningar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en åtgärdsplan för hur berörda myndigheter bör kunna tillmötesgå den digitala ekonomins krav och behov, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter som på olika sätt behandlar känsliga uppgifter bör hålla säkerhetsperspektivet överordnat alla andra prioriteringar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för delningsplattformarna att certifiera sig hos Skatteverket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda enklare företagande med mindre administration och lägre beskattning för företag med relativt låg omsättning och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra separata utredningar i berörda branscher i syfte att släppa in digitalisering och delningsekonomin på ett ansvarsfullt och för branscherna välanpassat sätt och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska skatteundandragandet i delningsekonomin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Delningsekonomin växer snabbt. Tack vare delandet kan resurserna utnyttjas mer

effektivt och komma fler till del. Moderaterna vill att Sverige blir världens bästa land

för delningsekonomin. Att människor delar varor och tjänster med varandra har

förekommit i alla tider. De senaste årens omfattande digitalisering har dock skalat upp

detta till nya nivåer. Plattformar matchar människors efterfrågan på delade varor och

tjänster mot utbudet på bara några sekunder.

Regeringen Löfvens politik för delningsekonomin har varit verkningslös. I direktiven till utredningen Delningsekonomi på användarnas villkor förbjöd den tidigare regeringen förslag till författningsändringar. I april 2017 konstaterade utredningen att delningsekonomin i Sverige ännu befinner sig i ett tidigt skede. Trots detta föreslog utredningen endast en mindre uppföljning av utvecklingen på området. Det är i det tidiga skedet möjligheten är som störst att forma framtiden, och politiken behöver därför vara framåtblickande och underlätta för delningsekonomin att utvecklas.

Begreppet delnings- och plattformsekonomi kan definieras som de transaktioner där

underutnyttjade tillgångar och tjänster säljs, hyrs ut, byts, samägs och samnyttjas av två

eller fler privatpersoner. Inom delningsekonomin förmedlas uppdrag via plattformar

som matchar utbud och efterfrågan mot varandra, samt i vissa fall sätter avgifter och

villkor. Detta skiljer sig väsentligen från vår traditionella syn på arbetsmarknaden, där

det finns tydliga arbetsgivare.

Delningsekonomin går hand i hand med digitaliseringen. Genom att allt fler ständigt

är uppkopplade kan varor och tjänster komma fler till del. Några av de stora fördelarna

med en växande delningsekonomi är att våra resurser kan användas effektivare, varor

och tjänster kan komma fler till del och det finns stora potentiella miljövinster av att

dela och utnyttja våra resurser bättre.

Sverige har en komparativ fördel som ett teknikvänligt samhälle vilket gör

potentialen för ökat delande särskilt stor just här. Utvecklingen går dock snabbt framåt

även i andra länder. Den brittiska regeringen har deklarerat att Storbritannien ska bli ett

Mecka för delningsekonomin och en studie från PWC visar att nästan sex av tio

amerikaner tycker att tillträde (access) är den nya sortens ägande. I Finland har

delningsekonomin som fenomen vuxit, mycket tack vare en grundlig genomgång av

relevanta regelverk. I mitten av 2020-talet förväntas den svenska delningsekonomin

omsätta tolv miljarder kronor men potentialen för delningsekonomin att bidra till jobb

och tillväxt är mycket större om politiken bejakar utvecklingen. Sverige har goda

möjligheter att leda utvecklingen tack vare vår genomgående höga grad av

digitalisering.

Den snabbt växande delningsekonomin förändrar och utmanar våra traditionella

föreställningar om ekonomins funktionssätt, förhållandet mellan arbetsgivare och

arbetstagare och hur framtidens skattesystem ska utformas. Delningsekonomin har

samtidigt potential att bli nästa stora frihetsreform när människors möjligheter till

egenförsörjning och konsumentval ökar. Sverige bör välkomna delningsekonomin och

svensk lagstiftning behöver anpassas efter dess framväxt.

Berörda branscher bör därför också utredas separat i syfte att förenkla regelverken

och anpassa dem till ett digitaliserat och delande samhälle. Regelverk som en gång

tillkommit med goda intentioner kan i dag vara hämmande för tillväxt i ett digitaliserat

samhälle. Eftersom alla branscher är olika behöver regelverken utredas separat och

utformas utifrån branschspecifika behov. Det säger sig självt att olika branscher kräver olika förkunskaper och därmed också är olika lämpade för delningsekonomi.

Taxiutredningen som presenterades 2016 bör delvis fungera som mall för hur de

branschspecifika utredningarna bör utformas i syfte att förkorta startsträckan och

snabbare kunna integrera delningsekonomin i det svenska samhället på så bred front

som möjligt.

En ytterligare genomlysning av taxibranschen bör också välkomnas. I syfte att

underlätta för fler att köra taxi bör digitalisering och delningsekonomi släppas in i

branschen. För att detta ska ske måste en översyn av taxiutbildningen och

taxilagstiftningen göras för att förenkla regelverket. Bland annat behöver en

teknikneutral definition av taxameter och möjligheterna att använda privata bilar för

taxitjänster införas.

En åtgärdsplan bör också tas fram som visar hur berörda myndigheter kan

tillmötesgå den digitala ekonomins krav och behov. Målet ska vara att alla offentliga

tjänster som går att digitalisera ska digitaliseras. Vad avser myndigheter som på olika

sätt behandlar känsliga uppgifter så måste säkerhetsperspektivet vara överordnat alla

andra prioriteringar. Lagstiftningen måste också hålla jämna steg med utvecklingen för

att rätten till integritet inte ska urholkas i digitaliseringen av ekonomin.

Delningsplattformarna bör kunna certifiera sig hos Skatteverket i de fall där

plattformarna tar ansvar för rapportering av information som kan läggas till grund för

beskattning och/eller skatteinbetalningar till Skatteverket samt åtar sig ett

grundläggande ansvar för användarnas säkerhet och integritet. Genom en sådan

certifiering kan konsumenterna enkelt försäkra sig om att plattformen ser till att

lagstiftningen efterlevs även inom delningsekonomin. Skatteverket bör även få i

uppdrag att ta fram digitala lösningar som möjliggör för delningsplattformarna att enkelt

och effektivt rapportera till Skatteverket.

En tjänst som utförs av en privatperson till en annan mot ersättning i form av

betalning eller annan motprestation är skattepliktig. Den administration som krävs för

att vid sådant tillhandahållande av en enkel tjänst mellan privatpersoner göra rätt för sig

är idag för omfattande. Utgångspunkten bör vara att de flesta vill göra rätt för sig och att

lagstiftarens roll är att utforma ett regelverk som gör detta möjligt och rimligt. Aktörer

inom delningsekonomin visar att vissa typer av tillhandahållanden är överreglerade och

beskattningen i vissa delar för hög, vilket bromsar en tillväxtpotential i vår ekonomi.

Det behövs därför administrativa förenklingar och beskattningsmässiga lättnader

framförallt för små inkomster från tillhandahållanden mellan privatpersoner under ett

visst gränsbelopp.

Vi är exempelvis positiva till att skattebefria tillhandahållanden mellan privatpersoner

upp till en viss nivå utan krav på rapportering till Skatteverket. Skattefriheten kan då

gälla både för delningsekonomin och för den traditionella ekonomin. Den ska vara

individuell och gälla de totala inkomsterna från tillhandahållanden mellan

privatpersoner. Vi ser att en sådan här typ av förändring med fördel kan utgöra en del

av en större skattereform.

I Sverige ska företagsamhet och kreativitet premieras. Skattesystemet består av

många olika gränsbelopp som aktörerna inom delningsekonomin har att ta hänsyn till.

Lagstiftarens roll bör vara att utforma ett regelverk som möjliggör en verksamhet med

en administration inom rimliga gränser. För företag med en omsättning och vinst som

ligger i nivå med egenförsörjning bör det därför utredas hur administration och

skatteregler kan förenklas. Detta kan möjliggöra fler enkla jobb i den vita ekonomin.

Sverige står idag inför ett stort behov av enkla jobb och närmare 150 000 enkla jobb

bedöms behövas inom den närmsta framtiden. Delningsekonomin är framåtblickande och identifierar redan idag många möjligheter till nya enkla jobb och har potential att

ytterligare öka utbudet av tjänster. Det behöver Sverige ta tillvara.

Att verka inom delningsekonomin får dock inte bli en förevändning för att fly undan

skatt eller att inte följa lagar. Enkla tjänster som tillhandahålls av privatpersoner till

andra privatpersoner mot ersättning i form av betalning eller annan motprestation står i

dag med stor sannolikhet i stora delar utanför skattesystemet, då skattereglerna anses

vara för krångliga och skattenivån för hög. Skatteundandragande ska förhindras, men de

allra flesta vill också göra rätt för sig och politiken måste underlätta för laglydiga

aktörer. Det är viktigt att våra skatteregler utformas på ett sätt så att det är lätt och

rimligt att göra rätt för sig. En utredning bör tillsättas som ser över de utmaningar som

vårt skattesystem står inför med anledning av delningsekonomins snabba tillväxt.

Skatteundandragandet i delningsekonomin ska minska.

Jessica Rosencrantz (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Lars Hjälmered (M)

Mats Green (M)

Jessica Polfjärd (M)

Cecilia Widegren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (8)