Talerätten vid jaktfrågor

Motion 2017/18:2754 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över talerätten vid jaktfrågor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är sedan 2005 part till konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, den så kallade Århuskonventionen. Detta medger miljöorganisationer som har fler än 100 medlemmar rätt att överklaga beslut om licens- och skyddsjakt genom den så kallade talerätten.

Det har visat sig ha genomgripande konsekvenser för utförandet av jakten i ljuset av att såväl licens- som skyddsjakt av varg ofta präglas av utdragna överklaganden som i slutändan ofta omöjliggör effektuerandet av dessa beslut på processuella grunder.

Enligt tidningsuppgifter har det även framkommit att vissa av dessa miljögrupper inte kunnat styrka sina medlemsantal genom listor med fullständiga namn och kontaktuppgifter av medlemmarna. I några fall ska det till och med ha handlat om att Facebookgrupper använt talerätten till sin fördel.

Med anledning av detta bör talerätten justeras så att det krävs väsentligt fler medlemmar än 100 personer i en organisation för att den ska anses ha talerätt vid jaktfrågor. Vidare bör medlemskapet i en sådan organisation kunna styrkas genom en aktuell medlemsmatrikel.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)