Temadagar i riksdagen för allmänheten, m. m.

Motion 1986/87:K305 Margo Ingvardsson (vpk)

Margo Ingvardsson (vpk)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1986/87 :K305

Margo Ingvardsson (vpk)

Temadagar i riksdagen för allmänheten, m. m.

Riksdagen diskuterar och beslutar varje år i frågor med betydelse för
människors livssituation och landets utveckling. Allmänheten kan från
riksdagens åhörarläktare lyssna till alla riksdagsdebatter, och vissa större
debatter direktsänds i TV och radio. Massmedia refererar också de
riksdagsdebatter som bedöms ha ett allmänintresse. För att öka allmänhetens
intresse och möjlighet att följa riksdagens arbete bör det finnas
ytterligare vägar för att förbättra kommunikationerna. Bl. a. bör riksdagen
underlätta för allmänheten att direkt säga sin mening och ställa frågor till
riksdagens politiker.

Ett sätt att möjliggöra en direkt kommunikation mellan allmänheten och
riksdagen är att varje år anordna en eller flera temadagar. Allmänheten skall
då från åhörarläktarna ges möjlighet att ställa frågor och förslag till
riksdagens ledamöter och regeringens företrädare. Temadagarna kan antingen
ägnas åt en speciell fråga eller utformas som en allmänpolitisk debatt.

Riksdagen bör också på andra sätt öppna ansiktet utåt. Som nämnts
tidigare är det bara ett fåtal riksdagsdebatter som direktsänds i radio och TV.
De människor som vill ta del av andra riksdagsdebatter är hänvisade till att
läsa snabbprotokoll i efterhand, om de saknar möjlighet att lyssna på
debatten från åhörarläktaren i riksdagen. Med den moderna teknikens hjälp
bör alla riksdagsdebatter kunna sändas över telefonnätet, så att den som är
intresserad av en speciell fråga direkt kan lyssna på debatten genom telefon.
För att kostnaden inte skall bli för stor för människor som bor långt från
Stockholm kan speciell enhetstaxa, lika för hela landet, införas för aktuella
telefonnummer.

På samma sätt bör det också bli billigare för människor som bor långt bort
från Stockholm att ringa till riksdagen för att tala med enskilda politiker. En
trolig förklaring till att så många fler väljare från Stockholmsområdet tar
direkt kontakt per telefon än väljare från landet i övrigt, är skillnaden i
samtalskostnad.

Hemställan Mot. 1986/87

K305

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen beslutar utreda förutsättningarna för att anordna
årliga temadagar för allmänheten enligt motionens förslag,

2. att riksdagen beslutar utreda förutsättningarna för att över
telenätet direktsända samtliga riksdagsdebatter med en låg enhetstaxa
enligt motionens förslag,

3. att riksdagen beslutar utreda förutsättningarna för att införa en
låg enhetstaxa, lika för hela landet, för telefonsamtal till riksdagens
ledamöter.

Stockholm den 8 januari 1987

Margo Ingvardsson (vpk)

Yrkanden (6)