Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Motion 2015/16:455

av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots höga ambitioner att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i samhället, har den tekniska utvecklingen i några fall lett till försämringar för vissa grupper. Det kan handla om olika typer av automater för passage, biljettinköp, informationsinhämtning, kontantuttag med flera tjänster som kunderna förväntas klara av själva i stället för att få service av personal. För exempelvis personer med synnedsättning kan detta innebära stora svårigheter.

Personer med synnedsättning kan ha svårt att röra sig i byggnader med automatiska dörrar, som öppnas mot den gående. Att kontanthanteringen har upphört på många banker kan göra det svårt för personer med synnedsättning och rullstolsburna att ta ut pengar. Allt fler myndigheter förväntar sig att människor sköter tjänsterna själva genom datorer. Ändå är inte alla myndigheters hemsidor anpassade till internationell standard när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Att myndigheterna finns tillgängliga alla dygnets timmar via internet är givetvis bra, med det är en viktig del i samhällsansvaret att myndigheterna också är tillgängliga för alla. Det finns i stor utsträckning internationell standard för hemsidor för att underlätta för synskadade.

Det är nödvändigt att lagstiftningen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ses över. Det krävs nya riktlinjer för hur service och tjänster, som sköts genom ny teknik, ska göras tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning.

Adnan Dibrani (S)

Mattias Jonsson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Granskad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)