Tofta skjutfält

Motion 2017/18:2914 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt utveckla och stärka Försvarsmaktens möjligheter att öva på Tofta skjutfält och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten har tillgång till ändamålsenliga övningsområden och övningsanordningar.

Det är riksdagen och regeringen som beslutar om försvarsmaktsorganisationens övergripande utformning. Med detta som grund bestämmer Försvarsmakten den närmare utformning av krigsförbanden som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ förmåga ska kunna uppfyllas. Inom de ramar riksdag och regering har lagt fast är det Försvarsmakten som avgör var och hur krigsförbanden ska utbildas och övas, liksom vilka övningsanordningar i form av skjutfält och annat som behövs för att kunna utbilda och öva krigsförbanden.

Tofta skjutfält är sedan 2010 det enda kvarvarande skjutfältet på Gotland. Enligt Försvarsmaktens plan för övnings- och skjutfälten ska Tofta skjutfält vidmakthållas. I samband med försvarsbeslutet 2015 fick också Gotland löfte om permanent militär närvaro. År 2017 fick ön se löftet infrias.

Nu pågår en etablering och utbyggnad på skjutfältet. Processen har kantats av kommunal byråkrati och överklaganden från allehanda håll. Det är självklart en rättighet man besitter som medborgare i Sverige. Men det är tveksamt om det är önskvärt att enskilda kan stoppa en nationellt beslutad etablering som ligger i hela Sveriges intresse och i förlängningen vårt samarbete med andra länder.

Utöver arbetet med att få bygglov och lägga nödvändiga kablar och rör i marken finns en kraftig begränsning av själva övandet på fältet. Man är begränsad till 150 skjutdagar per år och kan inte öva på hela fältet. Tillstånd om att bedriva miljöfarlig verksamhet har legat på regeringens bord i flera år utan att behandlas. Det är märkligt att en sådan fråga tillåts dröja när breda partikonstellationer enats om att åter tillsätta permanent militär förmåga på Gotland.

Lägg därtill att Försvarsmakten som myndighet i Sverige inte kan vända en hel skuta på en natt. Myndighetens egna processer har en viss grad av naturlig tröghet, vilket är rimligt eftersom att det i flera led handlar om hemlig verksamhet för rikets säkerhet. Men med motstånd från grannar, utdragna tillståndsprocesser och departement som vägrar behandla ansökningar skapas en alltför tungrodd omställning.

Här behöver riksdagen tillkännage för regeringen att arbetet med att stärka och utveckla Tofta skjutfält har ett brett parlamentariskt stöd och bör prioriteras upp. Permanent militär operativ förmåga på Gotland kräver ett fullgott övnings- och skjutfält som kan användas för att utbilda och öva förband. Infrastrukturen kring skjutfältet bör långsiktigt stärkas (va, vägar, fiber med mera) för att på sikt kunna husera en större militär styrka.

Försvarsöverenskommelser och försvarsbeslut kommer allt tätare i Sverige, men bortom den politiska planeringshorisonten, som ofta bara är en mandatperiod lång, krävs utrymme och anpassningsmöjligheter för Försvarsmakten på Gotland. Nya tider innebär nya lägen för försvars- och säkerhetspolitiken. Det är inte mer än rimligt att Tofta skjutfält därför prioriteras för att kunna vara användbart även efter 2020 och 2030. Detta bör ges regeringen till känna.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)