Trygghet i butik

Motion 2016/17:1180

av Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över småföretagens trygghetssituation och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en form av tillträdesförbud till butikslokaler för den som upprepat missköter sig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förenklat bötesförfarande för ringa stöld i butiker och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att böter för ringa stöld i butiker ska tillfalla det drabbade företaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landets småföretagare är samhällets riktiga hjältar. Förutom att de i sin verksamhet erbjuder varor och tjänster som människor behöver och vill ha, är de också arbetsplatser där många människor har sin utkomst. Särskilt butiker och restauranger är företag där många har sitt första riktiga jobb. Dessa är en viktig väg in över tröskeln till arbetsmarknaden och de är båda branscher som anställer många unga och till landet nyinflyttade. Deras gärning är därför värdefull på många sätt.

I ett samhälle som i grunden blir tryggare på totalplanet, men där polariseringen riskerar att öka, där de områden som redan är trygga blir tryggare, men de som var otrygga blir otryggare, står den lokala butiken inte sällan i skottgluggen för otrygghetens olika uttryck.

Bedrägerierna ökar och även om Centerpartiet tillsammans med Alliansen fått igenom ett skarpt tillkännagivande till regeringen om så kallade bluffakturor är uppfinningsrikedomen stor hos de med oärliga avsikter. Det lilla företaget är ofta föremål för olika typer av bedrägeriförsök och den småföretagare som råkar illa ut har sällan tid och resurser att hantera en sådan process, då man har ett företag att sköta och kundrelationer att vårda.

Samtidigt utsätts företagaren och dennes personal i en oacceptabel utsträckning för stölder, hot och obehag då vissa få inte bryr sig om lagar, regler, mitt och ditt.

Regeringen bör ge för ändamålet lämplig/lämpliga myndighet/myndigheter att koppla ett grepp om dessa småföretags trygghetssituation i ett brett uppdrag och föreslå åtgärder för att göra livet för dessa tryggare.

Den som vid upprepade tillfällen visar att den inte kan sköta sig borde kunna åläggas kontaktförbud kopplat till affärslokalen. I praktiken ett tillträdesförbud. För att detta ska vara rättssäkert och för att ingen helt ska kunna ställas utan möjlighet till grundläggande service bör ett sådant kontaktförbud prövas av domstol.

I andra länder, exempelvis Nederländerna, har man ett system med ett förenklat förfarande för att ge den som begår en mindre stöld i butik böter. Regeringen bör utreda hur ett liknande system kan införas i Sverige. Meningen är att butikspersonalen själva ska kunna skriva ut en böteslapp om gärningspersonens identitet kan fastställas och om gärningspersonen godtar förfarandet. Det handlar alltså om fall då en tjuv ertappas på bar gärning och erkänner stölden. Om några oklarheter om bevisläget råder, eller om den som grips så önskar, tillkallas polis i vanlig ordning.

En viktig del i detta är också att bötesbeloppet, som bör vara schablonmässigt, tillfaller det utsatta företaget. På så vis finns åtminstone ett litet ekonomiskt incitament att beivra dessa brott som i sig kanske inte verkar så allvarliga, men som sammantaget skapar en stor otrygghet för många och som riskerar att ha en negativ normerande effekt om de inte beivras. 

Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (4)