Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor bör öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ungdomar lär sig om och engagerar sig i politik är en vital del i ett demokratiskt samhälle. Att unga engagerar sig är viktigt från såväl ett påverkansperspektiv som utifrån ett lärandeperspektiv. Det är därför minst sagt oroväckande att allt färre unga väljer att engagera sig i ett politiskt parti. Att antalet unga med praktisk kunskap om den representativa demokratins beslutsprocesser minskar är oerhört skadligt för det demokratiska samhället. 

Samtidigt som allt färre unga engagerar sig politiskt minskar även de naturliga mötesplatserna mellan unga och de politiska partierna. Skolan har länge varit en mötesplats för elever och politiska partier genom ungdomsförbundens möjlighet att göra skolbesök. Genom detta har elever fått möjlighet att ställa frågor och informera sig om de politiska partiernas och ungdomsförbundens politik samt möjlighet att påverka. För ungdomsförbundens del har det varit en möjlighet att finna ungdomar som är intresserade av att engagera sig politiskt.

Idag är situationen sådan att många politiska ungdomsförbund ofta får avslag på en förfrågan om att besöka en skola. Det är idag rektorn på skolan som avgör om ungdomsförbundet ska tillåtas komma in. Orsaken till rektorns avslag är inte sällan en oro för att ungdomsförbund med odemokratiska eller kränkande budskap ska komma. Demokratin värnas emellertid inte heller vid en uteslutning. Ungdomsförbunden tappar i medlemmar som är potentiella framtida politiker. För att öka unga människors engagemang i politiska partiorganisationer måste ungdomsförbunden få chansen att göra sig tillgängliga för frågor där unga människor finns, det vill säga i skolan. Situationen som råder idag leder varken till mer kunskap kring politik eller till ökat intresse för att engagera sig i demokratins tjänst.

Varje ungdom är en potentiell framtida politiker, och denna förnyelse är livsviktig för demokratins överlevnad. Därför bör skolorna öppnas mer för ungdomsförbunden. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sanne Lennström (S)

Agneta Gille (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)