Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Vi vill att hela Sverige ska leva. Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara, och människor och företag över hela vårt land ska ges möjligheter att växa och utvecklas.

Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor)

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

2 099 637

42 000

1:2

Transportbidrag

400 864

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2014–2020

1 421 024

Summa

3 921 525

42 000

Politikens inriktning

Vi vill föra en politik för att hela Sverige ska leva. En förutsättning för detta är att människor kan bo och verka såväl i städer som på landsbygden. Vi vill ge människor och företag över hela landet möjligheter att växa och utvecklas. På så sätt tar vi till vara hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter.

Sveriges befolkning ökar och många delar av landet upplever en positiv befolkningstillväxt och en ökad attraktionskraft. Samtidigt finns det betydande utmaningar, med ökande skillnader mellan städer, med stark privat tjänstesektor, och små orter som är beroende av en enskild eller ett fåtal industriella arbetsgivare. Stagnation och avbefolkning på dessa orter kan i vissa fall leda till neddragningar i verksamheter som vård, skola och omsorg. Men även till att människor känner en bristande framtidstro.

Moderaterna arbetar ständigt för att förbättra företagsklimatet, inte minst genom att hela tiden påtala vikten av utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet bör inriktas på att ge regionerna möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygder. Näringslivsutveckling, arbetskraftsförsörjning, utbildning, tillgång till offentlig och kommersiell service samt investeringar i informationsteknik och infrastruktur är väsentliga inslag i en modern regional tillväxtpolitik. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna leva och verka i hela landet.

Vi ser samtidigt med oro på regeringens förslag med höjda skatter på jobb och företagande. Regeringen vidtar nu en rad åtgärder som med stor träffsäkerhet slår mot den regionala tillväxten i landet. Det drabbar jobb och företag på bred front. Vi vill även särskilt problematisera regeringens förslag kring höjd bensin- och dieselskatt, tänkta kilometerskatt samt skatt på flyget, som i ett land som Sverige, med långa avstånd, kommer att göra det avsevärt mycket dyrare med resor till och från jobbet såväl som för transporter i näringslivet.

För att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken krävs insatser på många politikområden. För att skapa regional tillväxt vill vi vidare satsa på de gröna näringarna som tillväxtmotor och fortsätta arbetet inom ramen för landsbygdsprogrammet samtidigt som det satsas på lokal service. Det skapar viktiga förutsättningar för att man ska kunna leva och verka på landsbygden. Här spelar även infrastruktursatsningar en avgörande roll. Såväl tillgången till goda vägar och järnvägar som fortsatt utbyggnad av bredband och förbättra möjligheterna till mobil kommunikation är avgörande för kommunikationsmöjligheterna.

Vi avvisar regeringens ineffektiva satsningar under regionala tillväxtåtgärder för mer prioriterade satsningar.

Lars Hjälmered (M)

Hans Rothenberg (M)

Hanif Bali (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)