Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2001/02:U321 av Marianne Andersson m.fl. (c)

av Marianne Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag

Anslagsförändring

8:1 Biståndsverksamhet

13 796 752

+950 000

8:2 Sida

485 814

-4 958

Summa för utgiftsområdet

15 043 822

+945 042

Riksdagen anvisar med ökningar av anslag inom anslagsposten 1.1 Multilateralt utvecklingssamarbete i förhållande till regeringens förslag.

Riksdagen anvisar med ökningar av anslag inom anslagsposten 1.2 Bilateralt utvecklingssamarbete.

Anslagsberäkning

Centerpartiets utrikes- och säkerhetspolitik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Vi anser att enskilda länder för att kunna bryta sitt ekonomiska, sociala och politiska utanförskap måste ges förutsättningar att själva råda över sin situation och utveckling. Vårt ömsesidiga globala beroende växer och därför är en ökad rättvisa mellan världens rika och fattiga en förutsättning för fred och en långsiktigt hållbar utveckling. Speciellt i en tid som denna, när oron och spänningen i världen har ökat som ett resultat av angreppen i USA. En följd därav är en gigantisk humanitär- och flyktingkatastrof. Det är vår politiska uppgift att med alla medel utrusta människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet med de verktyg som krävs för att kunna möta utmaningarna.

Det allra viktigaste är att de biståndsmedel som avsätts når uppsatta mål och kommer de behövande till del.

För att uppnå en utveckling som är politiskt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar krävs åtgärder inom alla samhällssektorer. Genom att biståndspolitiken ges en sådan strukturell inriktning, anser vi, att människorna i mottagarländerna ges ökade förutsättningar att långsiktigt kunna lösa fattigdomsproblemen. Detta kan bara förverkligas inom en stabil ram för utveckling, bestående av fred och säkerhet, ekonomisk tillväxt, god styrelse, starka institutioner och kontinuerlig utveckling av mänsklig kapacitet.

Biståndet måste göra det möjligt för fattiga kvinnor och män att medverka i utvecklingsprocesser och förbättra deras förmåga att försörja sig och ta sig ur fattigdomen. Förutsättningen för att lyckas är utveckling av jordbruket och livsmedelsproduktionen. Det svenska biståndet borde, mera än hittills, inriktas på utveckling av jordbruk och livsmedelsproduktion, eftersom dessa faktorer är avgörande för all utveckling. Det finns inget land som har haft en bred och snabb utveckling utan att först ha utvecklat den egna jordbrukssektorn.

Samtidigt som det inte bara handlar om att bättre utnyttja och samordna befintliga resurser behövs mer pengar. Den nuvarande negativa ekonomiska utvecklingen i världen drabbar de svagaste och fattigaste allra hårdast, t ex leder en svag kronkurs till att det svenska biståndet minskar i reala termer eftersom biståndet till största delen betalas i dollar. Knytningen av biståndet till BNI har liknande effekt.

Centerpartiet har återkommande kritiserat regeringen för dess låga ambitioner när det gäller biståndet. Centerpartiet anser att biståndsmålet på en procent av BNI skall återupprättas i en jämnare takt än vad som nu sker. Vi anvisar i vårt budgetalternativ, i förhållande till regeringens budgetproposition, en ökning med 945 miljoner år 2002 (0,78 % av BNI) och 225 miljoner år 2003 (0,82 % av BNI). Detta skapar förutsättningar för att inom en femårsperiod uppnå enprocentsmålet.

Centerpartiet delar inte regeringens uppfattning att pris- och löneförhöjningar samt en tillfällig höjning med 4 miljoner kronor för ombildningen av Sida Sandö till ett idé- och utvecklingsinstitut motiverar att myndighetens förvaltningsanslag ska öka och avstyrker därför ökningen. Vi anser att ombildningen kan finansieras ur Sidas nuvarande budgetramar. Vi omfördelar inom utgiftsområdet anslaget 8:2 till anslaget 8:1 Biståndsverksamhet.

Vi föreslår följande förändringar i förhållande till budgetpropositionen:

Under anslagsposten 1.1 Multilateralt utvecklingssamarbete:

En ökning i förhållande till regeringens förslag med 215 miljoner fördelat på följande sätt:

FN:s utvecklingsprogram UNDP föreslås ökas med 50 miljoner

FN:s barnfond Unicef föreslås ökas med 30 miljoner

FN:s kvinnofond Unifem föreslås ökas med 10 miljoner

FN:s världslivsmedelsprogram WFP föreslås ökas med 5 miljoner

FN:s flyktingskommissarie UNHCR föreslås ökas med 50 miljoner

Multilateral handelsrelaterad biståndsverksamhet föreslås ökas med 5 miljoner

UNAIDS föreslås ökas med 50 miljoner

Vad som ovan anförts om ökningar av anslag inom anslagsposten 1.1 Multilateralt utvecklingssamarbete bör ges regeringen till känna.

Under anslagsposten 1.2 Bilateralt utvecklingssamarbete föreslår vi:

Afrika, en ökning i förhållande till regeringens förslag med 200 miljoner.

Enskilda organisationer föreslås en ökning i förhållande till regeringens förslag med 135 miljoner.

Humanitärt bistånd och konfliktförebyggande föreslås en ökning i förhållande till regeringens förslag med 200 miljoner.

Globala utvecklingsprogram föreslås en ökning i förhållande till regeringens förslag med 10 miljoner.

Ekonomiska reformer föreslås i förhållande till regeringens förslag en ökning med 200 miljoner.

Vad som ovan anförts om ökningar av anslag inom anslagsposten 1.2 Bilateralt utvecklingssamarbete bör ges regeringen till känna.

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Stockholm den 4 oktober 2001

Marianne Andersson (c)

Erik Arthur Egervärn (c)

Birgitta Carlsson (c)

Rigmor Stenmark (c)

Sven Bergström (c)

Agne Hansson (c)

Åsa Torstensson (c)

Lena Ek (c)

Lennart Daléus (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)