Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utveckling av tunga transporter

Motion 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S)

av Kristina Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta utveckla arbetet med miljövänliga transporter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. För att komma tillrätta med de ökande utsläppen måste alla sektorer i samhället bidra. För transportsektorn är utmaningarna särskilt stora, inte minst för den tunga trafiken. De tunga transporterna är en avgörande pusselbit i klimatpolitiken.

Miljöfrågorna finns högt på agendan både i Sverige och internationellt. Forskningen har kommit långt när det gäller personbilstrafiken och den fordonsflottan. Det finns många alternativ till fossila bränslen, och det nya bonus–malus-systemet är ett viktigt steg. Det kan komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan.

Vi vill att så mycket som möjligt av våra godstransporter ska ligga på järnväg, men tyvärr fungerar det inte överallt, utan vi är mycket beroende av lastbilstrafiken. De tyngre lastbilar som nu kan börja användas på vissa vägsträckor innebär fördelar både för jobb och klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporter effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks.

Åkerinäringen är dock även fortsättningsvis en förutsättning för en stor del av företagandet och handeln, för arbetstillfällen och för tillväxt i hela landet.

Därför är det också viktigt att utvecklingen går snabbt framåt även för den sortens fordon.

Den tunga fordonsflottan måste på sikt också kunna köra på alternativa drivmedel, men till det fordras att forskningen ökar. Men också att infrastrukturen för alternativa drivmedel byggs ut. Fordonstillverkarna arbetat mycket miljömedvetet med att bl.a. produktutveckla nya påbyggnader med lättisolerade släp som gör att tyngden, och därmed bränsleförbrukningen minskar. Men det finns mer att göra, och därför måste regering och riksdag uppmuntra och stödja mer forskning på transportsidan för att minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen för den tunga trafiken, samt stärka drivkrafterna för att övergå till så miljövänliga alternativ som möjligt.

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)