Vikten av förskoleverksamhet

Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över åtgärder för att fler barn ska få ta del av förskolans verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att tidigt investera i barns utveckling. Alla barn bör få en likvärdig start på sitt livslånga lärande. Forskning visar att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer får bättre möjligheter att utvecklas och lära än andra barn. Detta gäller särskilt barn som kommer från hem utan studietradition. Om barn inte stimuleras under den tid i deras liv då inlärningsprocessen är som bäst riskerar de att hamna efter, vilket kan få konsekvenser för deras framtida skolgång och liv. Att ge alla barn lika möjligheter till en god skolstart är en jämlikhetsfråga; dina förutsättningar att lyckas i skolan ska inte bero på om du kommer från ett hem med studietradition eller inte. Barn börjar förskolan vid olika åldrar om de alls tar del av förskoleverksamheten, och därmed blir förutsättningarna att klara skolgången också olika senare i livet då vissa är vana vid pedagogisk verksamhet och har fått med sig viktiga verktyg som andra barn saknar. Orsakerna till att vissa barn knappt tar del av förskolan och att andra gör det är många, men då konsekvenserna för de barn som missar förskoleverksamheten kan bli stora så bör det övervägas om åtgärder behöver ses över som möjliggör att fler barn tar del av denna viktiga pedagogik. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sanne Lennström (S)

Pyry Niemi (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)