Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Proposition 2016/17:155

Regeringens proposition 2016/17:155

Ändring i lagen om kontroll av skyddade Prop.
beteckningar på jordbruksprodukter och 2016/17:155
livsmedel  

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2017

Stefan Löfven

Sven-Erik Bucht

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89.

Med stöd av bemyndigandet och efter det att kommissionen har avslutat sin prövning av kravspecifikationerna kan föreskrifter meddelas om vilka krav en producent ska uppfylla för att få använda de skyddade beteckningarna för svensk vodka, svensk akvavit och svensk punsch.

Lagändringen syftar till att säkerställa att de svenska spritbeteckningarna även fortsättningsvis kommer att vara registrerade enligt förordning (EG) nr 110/2008 och få det skydd som följer av en sådan registrering.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

1

Prop. 2016/17:155 Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3

2Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av

  skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel .......... 4
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 5
4 Skyddet för geografiska spritbeteckningar........................................ 5
  4.1 EU-rätt................................................................................ 5
  4.2 Nationell rätt....................................................................... 7
5 Kommissionens prövning av föreslagna kravspecifikationer............ 8
6 Ett nytt bemyndigande införs............................................................ 8
7 Ikraftträdande.................................................................................. 10
8 Konsekvenser.................................................................................. 10
9 Författningskommentar................................................................... 12
Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Bemyndigande för  
    Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om  
    kravspecifikationer för befintliga geografiska  
    spritbeteckningar.............................................................. 13
Bilaga 2 Promemorians lagförslag.................................................. 14
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ................................. 15
Bilaga 4 Lagrådets yttrande............................................................ 16
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 2017......... 17
Rättsdatablad ........................................................................................... 18

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2016/17:155

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

3

Prop. 2016/17:155 2 Förslag till lag om ändring i lagen
  (2009:1424) om kontroll av skyddade
  beteckningar på jordbruksprodukter och
  livsmedel

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
  Föreskrifter om kravspecifikationer
  3 a §  
  Regeringen eller den myndighet
  som regeringen bestämmer får
  meddela föreskrifter om sådana
  kravspecifikationer som avses i
  artikel 20.1 i Europaparlamentets
  och rådets förordning (EG) nr
  110/2008.  

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

4

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2016/17:155

Det har under processen med att ta fram kravspecifikationer för befintliga svenska geografiska spritbeteckningar framkommit att Europeiska kommissionen inte kan förväntas fatta något formellt beslut om att godta eller registrera kravspecifikationerna. Inom Näringsdepartementet har det därför upprättats en promemoria, Bemyndigande för Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för befintliga geografiska spritbeteckningar. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2016/07338/RS).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagförslag som överensstämmer med lagförslaget i denna proposition. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

4Skyddet för geografiska spritbeteckningar

4.1EU-rätt

En geografisk beteckning är en kollektiv immaterialrätt som anger att en produkt har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land, där produktens kvalitet, rykte eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 innehåller bl.a. unionsrättsliga bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker. Syftet med bestämmelserna är att åstadkomma ett konsumentskydd på hög nivå, förhindra vilseledande förfaranden samt uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens.

Förordningens skydd omfattar beteckningar som registrerats enligt ett särskilt föreskrivet förfarande. Sådana beteckningar ska enligt artikel 16 vara skyddade mot varje form av direkt eller indirekt användning i kommersiellt syfte när det gäller produkter som inte omfattas av registreringen, mot varje form av obehörigt bruk, imitation eller anspelning, mot varje form av annan falsk eller vilseledande beteckning i fråga om härkomst, ursprung, art eller väsentliga egenskaper som anges i beskrivningen, presentationen eller märkningen av produkten samt mot varje annan form av agerande som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

5

Prop. 2016/17:155 I artikel 17 regleras hur förfarandet för registrering av geografiska
  beteckningar går till. En ansökan som avser en geografisk beteckning
  inom unionen ska göras till kommissionen av den medlemsstat som sprit-
  drycken kommer från. Ansökan ska motiveras och innehålla en kravspe-
  cifikation för spritdrycken i fråga. Kravspecifikationen ska bl.a. innehålla
  en beskrivning av spritdrycken, inklusive produktens viktigaste fysika-
  liska, kemiska eller organoleptiska egenskaper, en beskrivning av fram-
  ställningsmetoden och uppgifter som påvisar sambandet med det geo-
  grafiska ursprunget. Kommissionen ska inom tolv månader efter det att
  ansökan lämnats in kontrollera om ansökan är förenlig med bestäm-
  melserna i förordningen. Om kommissionen kommer fram till att så är
  fallet ska huvudkraven i kravspecifikationen offentliggöras. Fysiska eller
  juridiska personer som har ett berättigat intresse får därefter inom sex
  månader komma in med invändningar mot registreringen av den geo-
  grafiska beteckningen. Kommissionen ska sedan i enlighet med gransk-
  ningsförfarandet fatta beslut om registrering av den geografiska beteck-
  ningen i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008. Eventuella invänd-
  ningar ska beaktas. Därefter ska beslutet offentliggöras i C-serien av
  Europeiska unionens officiella tidning.
  Förordning (EG) nr 110/2008 trädde i kraft den 20 februari 2008 och
  ersatte då rådets förordning (EEG) nr 1576/89 om allmänna bestäm-
  melser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker. I den
  äldre förordningen saknades bestämmelser om förfarandet för registre-
  ring av geografiska beteckningar. Det fanns inte heller några närmare
  bestämmelser om när dessa fick användas, annat än att de skulle reser-
  veras för spritdrycker som fick sin karaktär och sina slutliga egenskaper
  under ett tillverkningsstadium som ägde rum i det angivna geografiska
  området. I övrigt överläts det åt medlemsstaterna att tillämpa nationella
  regler om tillverkning, beskrivning och presentation av de varor som
  tillverkats inom det egna territoriet, under förutsättning att reglerna var
  förenliga med unionsrätten.
  För varje geografisk beteckning som var registrerad i bilaga III till
  förordning (EG) nr 110/2008 den 20 februari 2008 skulle medlems-
  staterna, enligt artikel 20.1 i nämnda förordning, senast den 20 februari
  2015 lämna in en kravspecifikation till kommissionen. Om ingen krav-
  specifikation lämnats in till kommissionen innan den 20 februari 2015
  ska kommissionen, enligt artikel 20.3 i nämnda förordning, stryka den
  registrerade geografiska beteckningen från bilaga III.
  Enligt artikel 9 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
  716/2013 av den 25 juli 2013 om tillämpningsbestämmelser för Europa-
  parlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 ska kommissionen,
  om det av den tekniska dokumentationen för en fastställd geografisk be-
  teckning som lämnats i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr
  110/2008 inte framgår att kraven i artikel 15.1 är uppfyllda, fastställa en
  tidsfrist för dess ändring eller återkallelse eller för inlämnande av syn-
  punkter från medlemsstaten. Om sådana brister inte åtgärdas av med-
  lemsstaten inom den tidsperiod som kommissionen fastställt ska det
  tekniska underlaget inte anses ha lämnats in och artikel 20.3 i förordning
  (EG) nr 110/2008 ska tillämpas.
  I förordning (EG) nr 110/2008 regleras, förutom de förfaranden som
6 redogjorts för ovan, även förfarandet för att göra ändringar i sådana

befintliga kravspecifikationer som godtagits antingen i samband med en Prop. 2016/17:155 registrering av en geografisk beteckning enligt förfarandet i artikel 17,

eller i samband med det särskilda förfarandet i artikel 20 (artikel 21). När en geografisk beteckning har registrerats ska kontroller göras

innan produkten släpps ut på marknaden för att säkerställa att huvudkraven i kravspecifikationerna följs (artikel 22). Om detta inte kan säkerställas ska kommissionen enligt artikel 18, i enlighet med granskningsförfarandet, fatta beslut om att upphäva registreringen. Även detta beslut ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Sverige har i dag tre geografiska beteckningar som är registrerade i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008: Svensk Vodka/Swedish Vodka, Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit och Svensk Punsch/Swedish Punch. Samtliga beteckningar har varit registrerade sedan Sveriges inträde i EU då registrering av spritdryckerna ställdes upp som ett villkor för anslutningen (akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, bilaga I, del V, avsnitt B, del VII, punkt 4 d). Det finns däremot inte några registrerade kravspecifikationer för beteckningarna, dvs. skriftliga regler om vilka krav en spritdryck ska uppfylla för att en producent ska få använda de skyddade beteckningarna.

Kommissionen antog den 1 december 2016 ett förslag till en ny förordning om spritdrycker och överlämnade samma dag förslaget till rådet och Europaparlamentet. Förslaget kommer nu att behandlas i en rådsarbetsgrupp.

4.2Nationell rätt

Förordning (EG) nr 110/2008 kompletteras i nationell rätt av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om kontroll av spritdrycker och åtgärder som får vidtas för att säkerställa att förordning (EG) nr 110/2008 följs.

Lagen kompletteras i sin tur av förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, där det bland annat framgår att Livsmedelsverket ska ta emot och handlägga ansökningar om registrering av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, samt ansökningar om avregistrering eller ändring av produktspecifikationer för sådana produkter.

Efter en ändring i förordningen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska Livsmedelsverket även, sedan den 1 juli 2014, utföra de uppgifter som Sverige som medlemsstat har när det gäller kravspecifikationer för spritdrycker enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 110/2008.

7

Prop. 2016/17:155 5 Kommissionens prövning av föreslagna
  kravspecifikationer

Som konstaterats ovan saknar samtliga svenska registrerade spritbeteckningar i dag specifikationer över vilka krav som ska gälla för att producenter ska få använda beteckningarna för sina produkter. Livsmedelsverket har därför tagit fram förslag på sådana kravspecifikationer och i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 20 i förordning (EG) nr 110/2008 överlämnat dessa till kommissionen i december 2014.

Nästa steg i processen är att kommissionen kontrollerar om de ingivna kravspecifikationerna är förenliga med bestämmelserna i förordning (EG) nr 110/2008, särskilt de krav på innehållet i det tekniska underlaget som ställs upp i artikel 17.4. Om så inte anses vara fallet kommer Sverige enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 716/2013 ges möjlighet att ändra i underlaget, återkalla detta eller lämna synpunkter på kommissionens bedömning. Om de påtalade bristerna inte åtgärdas ska det tekniska underlaget enligt samma artikel inte anses ha lämnats in och artikel 20.3 i förordning (EG) nr 110/2008 ska tillämpas, dvs. den geografiska beteckningen ska strykas från bilaga III till förordningen. Hur handläggningen i övrigt ska gå till är oklart och varken förordning (EG) nr 110/2008 eller förordning (EU) nr 716/2013 ger någon ledning i frågan. Klart är dock att förfarandet enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 110/2008 inte är tillämpligt eftersom det endast avser registrering av en ny geografisk beteckning eller ändring av en redan fastställd kravspecifikation.

Det har vid kontakter med kommissionen framkommit att kommissionen, om kravspecifikationerna anses förenliga med bestämmelserna i förordningen 110/2008, inte kan förväntas fatta något formellt beslut om godtagande och registrering av specifikationerna och inte heller publicera dessa i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

  6 Ett nytt bemyndigande införs
   
  Regeringens förslag: Det införs ett bemyndigande för regeringen
  eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela före-
  skrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i
  förordning (EG) nr 110/2008.
     
    Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
    Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser har tillstyrkt, ställt sig
  positiva till eller inte haft några invändningar mot förslaget.
    Skälen för regeringens förslag: Till skillnad från vad som gäller när
  en medlemsstat ansöker om att få en ny geografisk beteckning registrerad
  kommer, enligt regeringens bedömning, kommissionens prövning av
  kravspecifikationerna för de registrerade geografiska beteckningarna för
  svensk vodka, svensk akvavit och svensk punsch inte att leda till att
  kommissionen fattar något formellt beslut om registrering av specifika-
8 tionerna. Innehållet i specifikationerna kommer därför inte att gälla
   

direkt för de producenter som vill använda beteckningarna för sina Prop. 2016/17:155 produkter. Detta medför också att kontrollmyndigheten inte kommer att

kunna säkerställa att kraven för att få använda beteckningarna upprätthålls. I förlängningen riskerar detta att leda till att registreringen av spritbeteckningarna upphävs.

Om registreringen upphävs kommer de allmänna märkningsreglerna och de generella reglerna för spritdrycker att tillämpas. Beteckningen svensk kan fortsätta att användas men kopplingen till det geografiska området kommer att bli betydligt svagare och spritdryckerna kommer inte heller att ingå i handelsavtal mellan EU och tredjeland, vilket kan påverka exportmarknaden.

För att garantera att de svenska spritbeteckningarna även fortsättningsvis kommer att vara registrerade enligt förordning (EG) nr 110/2008 och få det skydd som följer av en sådan registrering, krävs att de kravspecifikationer som hör samman med respektive beteckning tas in i en nationell författning.

Livsmedelsverket har enligt förordningen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel i uppgift att ta emot och handlägga ansökningar om bl.a. registrering av skyddade beteckningar på livsmedels- och jordbruksområdet. Myndigheten har också getts ett särskilt ansvar för att ta fram och lämna in kravspecifikationer för geografiska spritbeteckningar till kommissionen i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 110/2008. Bestämmelser om detta har meddelats med stöd av den s.k. restkompetensen, dvs. 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen.

Därmed får det anses lämpligt att Livsmedelsverket även får uppgiften att meddela föreskrifter om kravspecifikationerna, sedan kommissionens prövning av dessa har avslutats.

En kravspecifikation innehåller regler om vilka krav som ställs för att producenter av spritdrycker ska få använda de skyddade beteckningarna för sina produkter. Eftersom sådana bestämmelser riktar sig till enskilda, krävs det lagstöd för att kunna meddela myndighetsföreskrifter om kravspecifikationer (jfr 8 kap. 3 § första stycket och 10 § regeringsformen). Det finns för närvarande inte något sådant bemyndigande.

Det bör därför införas ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för de aktuella spritbeteckningarna.

Bemyndigandet bör innehålla en hänvisning till artikel 20.1 i förordning (EG) nr 110/2008. Artikel 20.1 har karaktär av en övergångsreglering och avser förhållanden som redan passerat. Det framstår därför som osannolikt att bestämmelsens materiella innehåll kommer att ändras. Vid dessa förhållanden saknas anledning att hänvisa till artikeln i en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning.

9

Prop. 2016/17:155 7 Ikraftträdande

Regeringens förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2017.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig särskilt i fråga

om ikraftträdandet.

Skälen för regeringens förslag: Ändringen syftar till att komplettera förordning (EG) nr 110/2008 som trädde i kraft den 20 februari 2008 och tillämpas från och med den 20 maj 2008. Med hänsyn till att förordningen trätt i kraft och har börjat tillämpas bör lagändringen träda i kraft så snart som möjligt. Regeringen anser därför att lagändringen bör träda i kraft den 1 juli 2017.

8Konsekvenser

Den föreslagna ändringen innebär att det införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i förordning (EG) nr 110/2008. Med stöd av bemyndigandet kan Livsmedelsverket efter subdelegation meddela föreskrifter om sådana specifikationer. Innehållet i dessa föreskrifter är avhängigt utfallet av kommissionens prövning. Det är i detta skede av processen inte möjligt att fullt ut överblicka de konkreta konsekvenser som utgången av denna prövning kan komma att få.

De som berörs av regleringen är främst spritbranschen och producenter som använder de skyddade spritbeteckningarna eller tillverkar de aktuella spritdryckerna. Därutöver berörs även konsumenter och Livsmedelsverket i egenskap av ansvarig kontrollmyndighet.

Konsekvenser för företagare

Det finns i dag ett tiotal producenter som använder de svenska spritbeteckningarna. Det finns därutöver ett antal producenter som tillverkar aktuella spritdrycker men som i dagsläget inte använder beteckningarna. Storleken på företagen skiljer sig åt, från aktörer som omsätter hundratusentals miljoner svenska kronor årligen till aktörer som bedriver småskalig verksamhet.

Genom kravspecifikationerna kommer det att ställas upp specifika krav som producenter måste uppfylla för att få använda de svenska spritbeteckningarna för sina produkter. De tillverkare vars produkter uppfyller kraven kommer att kunna fortsätta använda de skyddade beteckningarna utan att göra några ändringar och deras produkter kommer att få det skydd som avses. De producenter vars produkter inte uppfyller kraven kommer däremot att vara tvungna att antingen göra ändringar i sina produktionsled så att kraven uppfylls, eller göra förändringar i märkningen av sina produkter så att dessa säljs under andra försäljnings-

beteckningar.

10

Eftersom användandet av de skyddade beteckningarna för med sig ett gott anseende kan anseendet för de produkter som inte längre kan säljas med hjälp av beteckningarna försämras, vilket kan leda till minskad försäljning. Att en produkt inte längre uppfyller kraven för en geografisk beteckning kan också leda till att fördelarna med att ha tillverkningen i Sverige minskar. Det kan emellertid även leda till att produktionssteg flyttas till Sverige för att produkterna ska uppfylla kraven, och producenten få använda beteckningarna.

Beroende på hur kravspecifikationerna slutligen kommer att utformas kan det komma att ställas högre eller lägre krav för att de geografiska beteckningarna ska få användas. Ju lägre krav som ställs, desto fler tillverkare kommer att kunna använda de geografiska beteckningarna, vilket kan leda till ett bredare utbud av produkter. Den ökade konkurrensen kan emellertid få till följd att producenterna ser över var det är mest fördelaktigt att förlägga produktionen för att minska produktionskostnaderna. Det ska även noteras att ju svagare den geografiska kopplingen blir, desto större blir risken att produkternas särskilda anseende minskar.

Konsekvenser för myndigheter

Den föreslagna ändringen kommer att ha mycket begränsade ekonomiska och administrativa konsekvenser för Livsmedelsverket. Arbetsinsatsen för att ta fram aktuella föreskrifter bedöms som ringa och kan genomföras inom myndighetens ordinarie verksamhet.

Regelförändringen kommer vidare att underlätta för Livsmedelsverket att utföra de föreskrivna kontrollerna eftersom det kommer att ställas tydliga krav på produkterna. Kontrollerna kommer att samordnas med de kontroller som redan görs av tillverkningsanläggningar för spritdrycker och kommer endast att medföra en marginell ökning av Livsmedelsverkets kontrollarbete på anläggningarna. Förändringen bör således inte leda till någon direkt ökad arbetsinsats för myndigheten och inte heller till några ökade kostnader.

Även domstolarna kan beröras då bl.a. beslut om förelägganden, förbud, viten och omhändertagande av varor som Livsmedelsverket fattar inom ramen för sin kontroll, kan överklagas till Förvaltningsrätten i Uppsala. Regelförändringen berör dock en mycket begränsad krets och den eventuella målökningen bedöms bli marginell.

Konsekvenser i övrigt

Ett införande av kravspecifikationer förutsätts leda till att det blir lättare för konsumenter att få korrekt information om spritdryckernas geografiska ursprung. Detta i sin tur medför att anseendet för spritdryckerna bibehålls.

Prop. 2016/17:155

11

Prop. 2016/17:155 9 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

3 a §

I paragrafen, som är ny, ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i förordning (EG) nr 110/2008. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Bemyndigandet kan användas för att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för de skyddade geografiska beteckningarna för svensk vodka, svensk akvavit och svensk punsch, i enlighet med vad kommissionen har kommit fram till vid sin prövning enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 110/2008. Hänvisningen till artikel 20.1 i förordning (EG) nr 110/2008 avser inte artikeln i en viss angiven lydelse.

12

Sammanfattning av promemorian

Bemyndigande för Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för befintliga geografiska spritbeteckningar

Prop. 2016/17:155

Bilaga 1

I promemorian föreslås att det i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89.

Med stöd av bemyndigandet och efter det att kommissionens prövning av kravspecifikationerna har avslutats kan föreskrifter meddelas om vilka krav en producent ska uppfylla för att få använda de skyddade beteckningarna för svensk vodka, svensk akvavit och svensk punsch.

Lagändringen syftar till att säkerställa att de svenska spritbeteckningarna även fortsättningsvis kommer att vara registrerade i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 och få det skydd som följer av en sådan registrering.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

13

Prop. 2016/17:155 Promemorians lagförslag
Bilaga 2  
  Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424)
  om kontroll av skyddade beteckningar på
  jordbruksprodukter och livsmedel

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar de föreskrifter som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Senaste lydelse 2011:411.

14

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2016/17:155

Bilaga 3

Yttrande över promemorian Bemyndigande för Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för befintliga geografiska spritbeteckningar har lämnats av följande instanser. Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Uppsala, Domstolsverket, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Patent- och registreringsverket, Statens jordbruksverk, Svenska Föreningen för Immaterialrätt och Systembolaget.

Följande remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig men har avstått. Regelrådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Business Sweden, Konsumentföreningen Stockholm, Lantmännen, Livsmedelsföretagen, Näringslivets Regelnämnd, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Sveriges Konsumenter och Visita.

15

Prop. 2016/17:155 Lagrådets yttrande
Bilaga 4  
  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-07
  Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason
  samt justitierådet Erik Nymansson.
  Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
  jordbruksprodukter och livsmedel
  Enligt en lagrådsremiss den 2 mars 2017 har regeringen (Närings-
  departementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag
  om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar
  på jordbruksprodukter och livsmedel.
  Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Jenny
  Lundberg.
  Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

16

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 2017

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Andersson, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Eriksson, Linde, Skog, Ekström

Föredragande: statsrådet Bucht

Regeringen beslutar proposition 2016/17:155 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Prop. 2016/17:155

17

Prop. 2016/17:155 Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
  inför, ändrar, upp- bakomliggande EU-
  häver eller upprepar regler
  ett normgivnings-  
  bemyndigande  
     
Lagen (2009:1424) om 3 a § 32008R0110
kontroll av skyddade    
beteckningar på    
jordbruksprodukter och    
livsmedel    

18

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05
Förslagspunkter (1)