Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

Proposition 2016/17:135

Regeringens proposition 2016/17:135

Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg Prop.

2016/17:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 2017

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen i frågor som handlar om tillsyn över det lite mindre fartygstonnaget. Lagförslagen innebär bl.a. att det för vissa fartyg införs en ny form av tillsynsförrättning – dokumentationskontroll – som utgår från krav på egenkontroll. Det finns dessutom lagförslag som innebär att ett av kriterierna för att avgöra om ett handelsfartyg ska ha ett s.k. fartcertifikat eller inte ändras från bruttodräktighet 20 till en skrovlängd av minst 15 meter.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Bordlagd: 2017-03-02 Hänvisad: 2017-03-03 Motionstid slutar: 2017-03-17
Förslagspunkter (1)