Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Proposition 2016/17:175

Regeringens proposition 2016/17:175

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Prop.

etablering i arbets- och samhällslivet

2016/17:175

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. Harmoniseringen innebär bl.a. att materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större uträckning regleras på förordningsnivå i stället för i lag, att den s.k. rättigheten till etableringsplan tas bort
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Bordlagd: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07 Motionstid slutar: 2017-04-21
Förslagspunkter (14)