Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns

Proposition 2016/17:169

Regeringens proposition 2016/17:169

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid

Prop.

inre gräns

2016/17:169

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att Tullverket ges befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat
EU-land.
Straffbestämmelser och bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straffprocessuella tvångsmedel i lagen (2000:1225) om straff för smuggling blir tillämpliga på sådan införsel. Tullverket ska också ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-04-11 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03
Förslagspunkter (1)