Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Proposition 2016/17:151

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05

Avsändare

Hela dokumentet

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2016/17:151
Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Prop.
2016/17:151
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Peter Eriksson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen mer effektiv. Ändringarna innebär bl.a. att plan- och bygglagens regler om länsstyrelsens yttranden under detaljplaneprocessen kompletteras med en möjlighet för kommunen att under arbetet med att ta fram en detaljplan kunna begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen i de frågor som staten råder över. Syftet är att det, t.ex. tidigt i planprocessen, ska gå att klarlägga om det finns skäl för ingripande mot planeringen från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida