Forskning för kunskap och framsteg

Proposition 1992/93:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93: 170

Forskning för kunskap och framsteg

Prop. 1992/93:170

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Köredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen
för Utbild­ningdepartementet; vidare cheferna lor Justitie-, lörsvars-.
Social-, Kommunikations-, linans-, Jordbruks-, Arbetsmarknads-, Kultur-,
Närings-, Civil- samt Miljö- och naiurresursdepartementen och statsrå­det
Svensson.

Stockholm den 1 1 februari 1993

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Per Unckel

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen presenteras regeringens forskningspolitik
för åren 1993/94 - 1995/96.

Sveriges framlid ligger i målmedveten .satsning på
kunskap. Del gäller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-02-22 Bordläggning: 1993-02-23 Hänvisning: 1993-02-24 Motionstid slutar: 1993-03-15
Förslagspunkter (326)
Följdmotioner (150)
Behandlas i betänkande (15)