Funktionskrav för elmätare

Proposition 2016/17:73

Händelser

Inlämnad: 2016-12-28 Bordlagd: 2017-01-10 Hänvisad: 2017-01-11 Motionstid slutar: 2017-01-25

Avsändare

Hela dokumentet

Funktionskrav för elmätare (pdf, 255 kB)
Regeringens proposition 2016/17:73

Funktionskrav på elmätare

Prop.

2016/17:73
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2016
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Dessutom föreslås att det i ellagen förs in ett nytt bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
1
Prop. 2016/17:73
Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)