Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 65

Proposition 1892:65

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 65.

1

N:o 65.

Kong!. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande
af kronans rätt till danaarf efter stenarbetaren
Erik Andersson; gifoen Stockholms slott den 8 april 1892.

Stenarbetaren Erik Andersson afled i Umeå den 12 september 1889
utan att efterlemna några vid bouppteckningstillfället den 14 januari 1890
kända arfvingar. binär ej heller någon arfvinge med lagligen berättigadt
anspråk inom den i 15 kap. 6 § ärfdabalken stadgade tid anmält sig,
förklarade rådstufvurätten i Umeå, på yrkande af kammaradvokatfiskalsembetet,
genom utslag den 24 augusti 1891, hvilket vunnit laga kraft,
att qvarlåtenskapen efter Erik Andersson skulle såsom danaarf tillfalla
Kongl. Maj:t och kronan, i anledning hvaraf stadskassören Gustaf Löf,
i egenskap af god man för förvaltningen af ifrågavarande qvarlåtenskap,
förpligtades att, jemlikt en af Löf till rådstufvurätten ingifven redovisningsräkning
öfver samma qvarlåtenskap, till kammaradvokatfiskalsembetet
utgifva ett belopp af 506 kronor 95 öre jemte derå uppburen ränta.

I en till Kongl. Maj:t den 1 nästlidne mars ingifven skrift har
hemmansegaren Johan Lindroth i Fillsta, såsom förmyndare för ogifta
Kristina Eriksdotters i Måläng omyndiga barn, sönerna Per Gustaf och
Karl Emanuel samt dottern Selma Gunilla, i underdånighet anhållit, att
kronans rätt till danaarf efter Erik Andersson, hvilken vore fader till
sökandens bemälde myndlingar, måtte efterskänkas till förmån för Kristina
Eriksdotter och hennes omförmälda tre barn; till stöd för hvilken ansökning
åberopats . dels ett af Nils Pehrsson, Carl Carlsson och Johannes
Eriksson, alla i Målängs by i Sunne socken af Jemtlands län, den 7
Bih. till Rilcsd. Prof. 1892. 1 Samt. 1 Afd. 37 Höft. (N:o 65). l

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 65.

september 1890 utfärdadt, intyg af innehåll, att Erik Andersson på våren
1882 inflyttat till Måläng och dervid åtföljts af bemälda Kristina Eriksdotter,
hvilken uppgifvits vara Erik Anderssons fästeqvinna, med hvilken
han under äktenskapslöfte sam man aflat ett flickebarn, benämndt Selma,
som jemväl varit föräldrarne följaktigt vid inflyttningen i nämnda by;
att Erik Andersson, som inköpt en torplägenhet i Måläng, derstädes vistats,
utom vissa tider då han hade arbete å annan ort, från våren år 1882 till
våren år 1888, vid hvilken sistnämnda tid han lemnat byn utan att sedermera
hafva varit derstädes synlig; samt att under de sex år, då Erik
Andersson haft sitt hemvist i Måläng, han och Kristina»Eriksdotter lefvat
och bott tillsammans såsom äkta tolk och sammanaflat två gossebarn,
Per Gustaf och Karl Emanuel, hvilka jemte dottern Selma, ännu lefde
och vårdades af modern; dels ock två särskilda af kyrkoherden i Sunne
församling E. Arbman den 21 augusti 1891 och don 7 november samma
år utfärdade intyg, af hvilka inhemtas, att Erik Andersson, hvilken efler
hvad utrönas kunnat, senast varit skrifven i Nedra Ulleruds församling
af Vermlands län, under många år sammanbott med Kristina Eriksdotfer
såväl före som efter den tid, den 27 november 1884, då denna senare
blifvit i Sunne församling och Målängs by mantals- och kyrkskrifven;
att Erik Andersson under slutet af år 1887 och början af år 1888 åtskilliga
gånger besökt Arbman och dervid enträget begärt lysning till
äktenskap med Kristina Eriksdotfer, uppgifvande för Arbman likasom för
sina grannar, det Kristina Eriksdotfer vore hans trolofvade fästeqvinna,
med hvilken han under äktenskapslöfte sammanaflat tre barn, sönerna
Per Gustaf och Karl Emanuel samt dottern Selma Gunilla; att, då till
följd af bristande hinderslöshetsbevis för Erik Andersson lysning ej kunde
beviljas och af brefvexling mellan Arbman och pastorsembetet i Nedra
Ullerud, sammanstäld med Erik Anderssons egna uppgifter, syntes framgå,
att denne under en lång tid knappast varit någonstädes ordentligt kyrkskrifven,
kungörelse angående Erik Anderssons afsigt att ingå äktenskap, enligt
lagens föreskrift, blifvit på Erik Anderssons ifriga yrkande i Post- och Inrikes
tidningar införd; att äktenskapsjäf emot Erik Andersson icke blifvit inom
stadgad tid anfördt, men att denne, innan han kunnat om sin sålunda utrönta
äktenskapsledighet underrättas, begitvit sig bort i och för sökande af
arbetsförtjenst utan att uppgifva sin vistelseort; att sedermera någon underrättelse
om Erik Andersson icke afhörts, förrän från pastorsembetet i
Umeå ingått meddelande till pastorsembetet i Sunne församling om Erik
Anderssons den 12 september 1889 i Umeå timade död; samt att Kristina
Eriksdotter, som fortfarande vore ogift, befunne sig med sina förenämnda
tre barn, jemte ett äldre, stumt och mindre vetande, i allra djupaste armod.

3

Kowjl. Maj:U Nåd. Proposition N:o 65.

I anledning af ansökningen har Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i Vesterbottens län afgifvit underdånigt utlåtande, deruti Kongl. Maj:ts
befallningshafvande anfört att, enär det utaf de i ärendet företedda handlingar
syntes vara högst sannolikt, att Erik Andersson vore fader till
ifrågavarande tre barn, att han haft för afsigt att tråda i äktenskap nied
deras moder Kristina Eriksdotter, och att detta skulle skett, derest icke
svårigheter vid erhållande af lysning till äktenskapet mellankommit, samt
styrkt vore, att bemälda barn och deras moder befunne sig i sfor fattigdom,
Kongl. Maj:ts befallningshafvande, som för sin del funne det lämpligast,
att, derest den gjorda ansökningen bifölles, hela beloppet tillfälle
Kristina Eriksdotters ifrågavarande barn med Erik Andersson, ansåge det
vara med billighet och den allmänna rättskänslans fordringar förenligt,
att kronan till dem afstode sin rätt till den lilla tillgång, deras fader af
sin arbetsförtjenst sammanspara!.

Kamm arad vokatfiskalsembetet, som jemväl blifvit öfver ansökningen
hördt, har meddelat, att danaarfvet, efter afdrag å kronans kostnader å
rättegången vid rådstufvurätten i Umeå äfvensom utanordnad aktoratsprovision,
utgjorde 450 kronor, som i statskontoret innestode; och har
kammaradvokatfiskalsembetet på de af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i dess underdåniga utlåtande anförda skäl tillstyrkt, att kronans lätt till
ifrågakomna danaarf måtte efterskänkas till förmån för Kristina Eriksdotters
sist omförmälda tro barn. _

Med afseende å hvad i ärendet förekommit och då lämpligast synes,
att de danaarfsmedel, som varda af statsverket efterskänkta, gå till fördelning
på sätt skulle egt rum, derest äktenskap mellan Erik Andersson
och Kristina Eriksdotter kommit till stånd, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå
Riksdagen att medgifva, att kronans rätt till ifrågavarande danaarfsmedel
må öfverlåtas till ena hälften pa Kristina Eriksdotter och till andra hälften
på hennes ofvannämnda barn, sönerna Per Gustaf och Karl Emanuel
samt dottern Selma Gunilla.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

F. v. Essen.

4

Kong!. Maj ds Nåd. Proposition No 65

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet ä Stockholms slott den 8 april 1892.

Närvar a n cl e:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt

Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam.

Departementschefen, statsrådet friherre von Essen föredrog slutligen:

En af hemmansegaren Johan Lindroth i Fillsta, såsom förmvndare
fot ogifta Kristina Eriksdotters i Måläng omyndiga barn, sönerna Per
Gustaf. och Karl Emanuel samt dottern Selma Gunilla, gjord underdånig
ansökning, . att kronans rätt till danaarf efter aflidne stenarbetaren Erik
Andel sson i Sunne, hvilken vore fader till sökandens bemälda myndlingar,
måtte efterskänkas till förmån för Kristina Eriksdotter och hennes ofvan
omförmälda tre barn;

öfver hvilken ansökning underdånigt utlåtande afgifvits ej mindre af
Kong]. Maj ris befallningshafvande i Vesterbottens län än äfven af kammar -

5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 65.

ad vo katfiskalsembetet, som dervid meddelat, att ifrågavarande danaarf,
efter afdrag af kronans kostnader å rättegången äfvensom utanordnad
aktoratsprovision, för närvarande utgjorde 450 kronor, som i statskontoret
innestode.

Med afseende å hvad i ärendet förekommit tillstyrkte statsrådet, att
Kongl. Maj:t måtte i nådig proposition föreslå Riksdagen att medgifva,
att kronans rätt till ifrågavarande danaarfsmedel måtte öfverlåtas till ena
hälften på Kristina Eriksdotter och till andra hälften på hennes ofvannämnda
barn, sönerna Per Gustaf och Karl Emanuel samt dottern Selma
Gunilla.

Hans Majd Konungen behagade i nåder bifalla
hvad statsrådet sålunda tillstyrkt samt förordna, att
nådig proposition i ämnet skulle till Riksdagen aflåtas
af den lydelse bilagan vid detta protokoll utvisar.

Ex protokollo
Hugo Malm.

Pih. till lliksd. Prot. 1S92. t Sami.

i Afä.

o

Häft.

2